06/16/2019 - يكشنبه 26 خرداد 1398

مقاله های تخصصی فارسی

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید.
مقاله های تخصصی پسماند
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
طرح تخمين پسماند الكتريكی و الكترونيكی در شهر تهران گزارش نهايی پسماند الکترونیکی4/25 MBدانلود16/04/2018567
مکانیابی دفن پسماند با تاکید بر خصوصیات خاک در محیط GISپسماند175/35 KBدانلود17/10/2017994
ملاحضات پایداری برای تحلیل رفتارمدفن های پسماندپسماند166/03 KBدانلود17/10/2017459
کاهش در مبدأ پسماندهای خطرناک و مديريت آن به روش تصفيه شيميایی 184/38 KBدانلود17/10/2017527
کاربرد سنجش از دور وGIS در مکانیابی محل دفن پسماند شهر تبریزدفن پسماند261/68 KBدانلود17/10/2017369
ضوابط واستانداردهای مدیریت پسماندهای بهداشتی درمانی برای کلان شهر ها، مطالعه موردی- شهر تهرانپسماندهای بهداشتی86/81 KBدانلود17/10/2017556
بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از ورود زباله به شبکه آبهای سطحی شهر تهران و راهکارهای مقابله آنزیست محیطی240/09 KBدانلود17/10/2017579
جایگاه زباله سوزی در سیستم مدیریت پسماند های شهریزباله سوز 124/66 KBدانلود17/10/2017968
توصیه های عمومی اساسی در زمینه ایمنی انبارداری مواد شیمیایی و پسماندهاایمنی124/29 KBدانلود17/10/2017566
توصیه های ایمنی عمومی در ارتباط با مدیریت مواد شیمیایی و پسماندهاپسماند108/42 KBدانلود17/10/2017391
تعیین شرایط بهینه به منظور کاهش دوره فرآیند تبدیل پسماند به کود آلیپسماند46/07 KBدانلود17/10/2017336
تحلیل کیفیت کمپوست حاصل از زباله شهری تهران از نظر میزان فلزات در مقایسه با استاندارهای سایر کشورهاکمپوست155/89 KBدانلود17/10/2017380
بررسی وضعیت دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی در استان قزوین و پتانسیل بازیافت آنهادفن190/12 KBدانلود17/10/2017394
بررسی ورمی کمپوست پسماند شهری بعنوان فرآورده نوین بیولوژیک در پایش وحذف آلودگی و افزایش عملکرد گیاهکمپوست129/51 KBدانلود17/10/2017314
بررسی و مطالعه پسماندهای ویژه در استان مازندرانپسماند71/61 KBدانلود17/10/2017380
بررسی کمی وکیفی پسماند های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران درشهرستان ساری سال85-84پسماند بیمارستانی181/89 KBدانلود17/10/2017330
بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در پالایشگاه نفت تهرانپسماند181/29 KBدانلود15/10/2017306
بررسی قابلیت کمپوست و ورمی کمپوست زباله شهری در افزایش جذب عناصر میکرو و کاهش مصرف کودهای معدنی در کشاورزی پایدارکمپوست175/62 KBدانلود15/10/2017377
بررسی عملکرد انواع مواد منعقد کننده در حذف فلزات سنگین و COD در شیرابه زباله شهر بابلشیرابه329/67 KBدانلود15/10/2017300
بررسی اثرکمپوست زباله و مقایسه آن با کودهای شیمیایی در زراعت گندمکمپوست132/38 KBدانلود15/10/2017299
بازیافت خاک های تخریب شده با استفاده از کمپوستکمپوست131/88 KBدانلود15/10/2017328
اهمیت وجایگاه استانداردهای کمپوست در صنعت کمپوست سازیکمپوست148/62 KBدانلود15/10/2017279
انواع پسماند های بیمارستانی و روش های مختلف دفع انهاپسماند بیمارستانی226/30 KBدانلود15/10/20171808
انهدام پسماندهای خطرناک بیمارستانی با استفاده از فرآیند پیرولیز پلاسما پسماند بیمارستانی456/93 KBدانلود15/10/2017455
استفاده از کمپوست حاصل از باگاس در کنترل فرسایش خاک(مطالعه موردی استان خوزستان)کمپوست156/69 KBدانلود09/10/2017393
استفاده از سوخت حاصل از زباله (RDF) بعنوان یک انرژی تازهانرژی 112/56 KBدانلود09/10/2017690
استفاده از چای کمپوست و اثرات آن بر محیط زیست پایدارکمپوست24/95 KBدانلود09/10/2017237
ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری شهرستان پاکدشتدفن پسماند175/35 KBدانلود09/10/2017994
مقدمه ای بر محیط زیست و توسعه پایدار محیط زیست 405/97 KBدانلود11/09/20171022
ضوابط و ملاحظات ضروری در طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی  2/99 MBدانلود11/09/2017321
ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی فاضلاب718/72 KBدانلود11/09/2017387
ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی فاضلاب718/72 KBدانلود11/09/2017387
امکان سنجی استقرار واحد های بازیافت پسماند در شهرک های صنعتی پسماند1/23 MBدانلود11/09/2017530
آشنایی با فرآیند USBF در تصفیه فاضلاب فاضلاب 1/72 MBدانلود11/09/2017367
آشنایی با فرآبند MBR در تصفیه فاضلاب فاضلاب 1/80 MBدانلود11/09/2017358
آشنایی با سیستم بجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب های صنعتی فاضلاب های صنعتی 1/62 MBدانلود11/09/2017556
آشنایی با بهره وری سبز در صنعت زیست محیطی صنعت 1/58 MBدانلود11/09/2017308
استحصال انرژی در ايران و ساير كشورهاپسماند4/09 MBدانلود08/02/20170
گزارش بررسی استفاده از يک نمونه مواد بو زدا و ضدعفونی كنندهپسماند217/03 KBدانلود30/08/20161062
بررسی روش های رایج تولید کمپوست از پسماندهای عادی کمپوست 1/30 MBدانلود21/06/20161744
ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند های عمرانی در کلان شهر تهران با رویکرد رسیدن به بسترهای توسعه پایدار پسماند عمرانی 586/05 KBدانلود21/06/20162119
تولید پلاستیک های زیستی در راستای توسعه پایدار مدیریت پسماند شهریپسماند1/61 MBدانلود21/06/20161579
بررسی آزمایشگاهی خوردگی اسیدی بتن حاوی ذرات پودر PETآزمایشگاهی1/80 MBدانلود30/05/2016789
گزارش كارگاه هم انديشی جمع آوری و امحاء مواد مخرب لايه اوزنمدیریت پسماند267/61 KBدانلود10/05/2016906
هاضم بی هوازی 814/48 KBدانلود07/05/20161020
مقاله مخازن زیرزمینیپسماند های جامد 921/47 KBدانلود07/05/20161183
چالش های زیست محیطیپسماند های پلاستیکی 679/58 KBدانلود07/05/20161924
استفاده از پت های بازیافتیبازیافت1/59 MBدانلود07/05/20161437
مديريت زباله های بتنیزباله 1/38 MBدانلود17/01/20161805
مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله های ساختمانی) بعد از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهرانپسماند جامد1/40 MBدانلود17/01/20161651
زباله سوزی واستحصال انرژی از زباله جامد شهریزباله جامد2/87 MBدانلود17/01/20162278
بررسی وضعيت حقوقی و ساختار تشكيلاتی مديريت پسماند در كشورپسماند960/41 KBدانلود17/01/20161670
بررسی فرايند توليد كمپوست از پسماندهای شهر تهرانکمپوست 2/98 MBدانلود17/01/20161829
بازيافت از ضايعات الكترونيک بر منابع موادبازیافت 1/57 MBدانلود17/01/20161227
امكان سنجی واگذاری هريک از وظايف ساختمان مديريت پسماند شهر تهران به بخش خصوصی و تعيين روش های بهينه واگذاریپسماند3/31 MBدانلود17/01/20161027
ارزیابی زیست محیطی مرکز دفن هوشنگ آباد-1383دفن4/27 MBدانلود04/08/20151502
طرح پيشنهادی (امكان سنجی) جهت توليد كمپوست هوازی با ظرفيت 4000 تن در روز- 2004کمپوست806/93 KBدانلود25/07/20151568
ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتی زباله و روش های تصفیه آندفن7/76 MBدانلود23/09/20144983
ماهیت شیرابه حاصل از دفن بهداشتی زباله و روش های تصفیه آندفن7/76 MBدانلود23/09/20144983
بازيافت از ضايعات الكترونيک به منابع مواد گزارش فاز دوم- مدل گردش مواد و مدل مالیبازیافت3/13 MBدانلود30/08/20141817
مديريت پسماند جامد ( آوار و نخاله های ساختمانی) بعد از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهرانمدیریت پسماند شهری960/41 KBدانلود30/08/20144153
بررسی وضعیت حقوقی و ساختار تشکیلاتی مدیریت پسماند در کشورمدیریت پسماند شهری960/41 KBدانلود30/08/20144153
بررسی فرایند مدیریت پسماند در ایران و جهانمدیریت پسماند شهری1/53 MBدانلود30/08/20147499
بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع موادبازیافت1/57 MBدانلود30/08/20141882
بررسی کارایی زائدات فضای سبز شهری در حذف کادمیوم از محیط های آبیزباله شهری201/82 KBدانلود26/08/20141509
مطالعه سرعت هوادهی و سینتیک های واکنش در فرایند کمپوست سازی برخی از زائدات کشاورزیکمپوست255/02 KBدانلود26/08/20141483
مدیریت پسماندهای حاصل از نذورات ماه محرممدیریت پسماند شهری295/31 KBدانلود26/08/20142419
بررسی و انتخاب بهترین سناریوی مدیریت پسماند با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره در شهرستان کرجمدیریت پسماند شهری575/81 KBدانلود26/08/20142540
استفاده از مواد زائد روستایی گامی در تامین ریز مغذی های خاکبازیافت151/32 KBدانلود26/08/20141414
جنبه های زیست محیطی پسماندهای صنایع سنگبریپسماند378/73 KBدانلود26/08/20142009
تاثیر عمل آوری تفاله پرتقال با مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آنبازیافت201/38 KBدانلود26/08/20141519
بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامیپسماند275/02 KBدانلود26/08/20141734
ارزیابی فعالیت آنزیم های لیگنوسلولولیتیک برخی قارچ ها در تجزیه پسماند های کلزا به منظور تهیه کمپوست (محور تخصصی: تولید مواد و انرژی از پسماند:کمپوست)کمپوست211/14 KBدانلود26/08/20141282
آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387پسماندهای بیمارستانی359/16 KBدانلود23/08/20142176
انتخاب مسیر بهینه در حمل و نقل زباله های هسته ای با استفاده از GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)GIS653/74 KBدانلود23/08/20141985
نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آنمدیریت پسماند شهری202/63 KBدانلود23/08/20142465
اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرونمدیریت پسماند شهری180/56 KBدانلود23/08/20141597
طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)مدیریت پسماند شهری206/22 KBدانلود23/08/20141584
مطالعه تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر موجودی عناصر غذایی و خصوصیات خاک و رشد و عملکرد علوفه ای ذرتکمپوست334/08 KBدانلود23/08/20141264
ضرورت بازنگری درتولید کمپوست از زباله های مخلوط وتوسعه بیوکمپوستکمپوست156/24 KBدانلود23/08/20141531
بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهوازمدیریت پسماند شهری233/65 KBدانلود23/08/20141860
امکان سنجی فنی کاربرد روش های سنتی تولید کمپوست از زائدات باغی در شهر اهوازکمپوست226/50 KBدانلود23/08/20141931
امکان سنجی کاربرد فرایند دفن کنترل شده با هدف تولید کود آلی در مقایسه با روش ویندرو، مطالعه موردی شهر اهوازدفن194/14 KBدانلود23/08/20141390
پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان یزد)انرژی216/74 KBدانلود23/08/20141780
تولید مواد و انرژی از پسماند (ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از پسماند)بازیافت237/90 KBدانلود23/08/20142460
امکان سنجی کمینه سازی و مدیریت مواد زاید صنعتی در کشتارگاه داممدیریت پسماند شهری267/57 KBدانلود23/08/20141919
بازیافت فضولات گاوداری راهی جهت استفاده بهینه از انرژی وحفظ محیط زیستبازیافت247/39 KBدانلود23/08/20141773
تولید آجر فوق سبک سلولزی با استفاده از بازیافت زباله های سلولزی خشکبازیافت326/71 KBدانلود23/08/20142063
شناسایی میزان تاثیر آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء در شهر تهرانتفکیک پسماند248/58 KBدانلود23/08/20142099
گزارش بی خظر سازی و امحاء شیرابه در سازمان مدیریت پسماند-1391- واحد پردازشدفع3/30 MBدانلود31/12/20121785
« پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ پسماند بیمارستانی268/87 KBدانلود26/01/20123047
بررسی تولید ورمی کمپوستکمپوست351/29 KBدانلود26/01/20122198
امكان سنجی احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريززباله سوز281/74 KBدانلود26/01/20122798
بررسی وضعيت تفكيک در مبدأ و بازيافت پسماندهای خشک در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداری منطقة 3تفکیک پسماند126/31 KBدانلود25/01/20122454
ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکتجمع آوری557/50 KBدانلود25/01/20122407
ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهرانبازیافت489/42 KBدانلود25/01/20122316
بررسی وضعيت تفكی در مبدأ و بازيافت پسماندهای خشک در كلان شهر تهرانتفکیک پسماند126/31 KBدانلود25/01/20122949
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماندمدیریت پسماند شهری366/09 KBدانلود25/01/20123837
بررسی كمی وضعيت موا زائد جامد در يكی از بيمارستان های فوق تخصصی بزرگ تهرانپسماند بیمارستانی149/42 KBدانلود25/01/20121894
بررسی وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله های شهر اصفهان وارزيابی جنبه های اقتصادی وزيست محيطی آنبازیافت205/82 KBدانلود25/01/20122802
بررسی ميزان كاهش پسماندهای ارسالی به مركز دفن در اثر راه اندازِی كارخانه كمپوست شهر خمينکمپوست120/82 KBدانلود25/01/20121473
بررسی مديريت پسماندهای بيمارستانی در بيمارستان های استان گلستانمدیریت پسماند شهری115/37 KBدانلود25/01/20123106
بررسی كمی و كيفی زباله شهر آباده و ارزيابی آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آبادهدفن139/95 KBدانلود25/01/20122217
بررسی كميت و كيفيت زباله توليدی شهر خواف زباله شهری192/89 KBدانلود25/01/20121792
مطالعات مكان يابی و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع248/27 KBدانلود25/01/20122071
جمع آوری تفكيک شده زباله از مبداء توليد در كشورهای در حال توسعه، مطالعه موردی شهر شاهرودتفکیک پسماند211/40 KBدانلود25/01/20124285
بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203/97 KBدانلود25/01/20121981
طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهددفن106/97 KBدانلود25/01/20122142
بررسی عوامل درونی و بیرونی مدیریت پسماند شهری در کلان شهر های کشور با استفاده از روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPMمدیریت پسماند شهری175/97 KBدانلود25/01/20122597
توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایرانتفکیک پسماند179/10 KBدانلود25/01/20122274
بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسببازیافت116/06 KBدانلود25/01/20122328
بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندهادفع187/01 KBدانلود25/01/20122376
تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهیکمپوست109/80 KBدانلود25/01/20121483
نتایج مطالعات مدیریت پسماند منطقه چابهار (شهری و روستایی)مدیریت پسماند شهری495/96 KBدانلود25/01/20123426
بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست کمپوست495/96 KBدانلود25/01/20123426
تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهدانرژی420/94 KBدانلود25/01/20121963
بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندجدفن120/87 KBدانلود25/01/20121974
تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذاییکمپوست173/14 KBدانلود25/01/20121722
یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوستکمپوست306/68 KBدانلود25/01/20121708
بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوستکمپوست119/48 KBدانلود25/01/20121555
امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوهانرژی461/31 KBدانلود25/01/20122472
جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهریکمپوست185/59 KBدانلود25/01/20122037
بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آنکمپوست120/73 KBدانلود25/01/20121512
بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آبادانرژی358/77 KBدانلود25/01/20121666
لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری82/94 KBدانلود25/01/20122439
توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژهدفن312/96 KBدانلود25/01/20121849
پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهرانجمع آوری333/65 KBدانلود25/01/20121648
جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانیتفکیک پسماند107/15 KBدانلود25/01/20122559
مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاککمپوست143/49 KBدانلود25/01/20122014
آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آنمدیریت پسماند شهری340/41 KBدانلود25/01/20122132
بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاه های منطقه یک خدمات شهری مشهدپسماند بیمارستانی109/74 KBدانلود25/01/20121776
تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدیدتفکیک پسماند245/75 KBدانلود25/01/20122534
بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کاهش ضایعاتکاهش پسماند181/29 KBدانلود25/01/20121751
امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافتتفکیک پسماند110/28 KBدانلود25/01/20121736
بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارهاکمپوست192/09 KBدانلود25/01/20121514
امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرک های صنعتی (شهرک صنعتی سمنان)بازیافت96/10 KBدانلود25/01/20121740
مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاه ها و مطب ها (شهر اهواز)پسماند بیمارستانی260/61 KBدانلود25/01/20121979
بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهرانرژی179/14 KBدانلود25/01/20121875
طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهرانانرژی452/09 KBدانلود25/01/20122267
بررسی روش های نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفندفن119/49 KBدانلود25/01/20122232
سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهریزباله شهری508/88 KBدانلود25/01/20121446
قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیداکمپوست444/49 KBدانلود25/01/20121953
لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیکمپوست471/02 KBدانلود25/01/20121622
بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستانمدیریت پسماند شهری362/74 KBدانلود25/01/20122823
بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهددفن366/89 KBدانلود25/01/20122069
بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قممدیریت پسماند شهری318/77 KBدانلود25/01/20122068
بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاکبازیافت138/51 KBدانلود25/01/20121523
جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافتتفکیک پسماند295/09 KBدانلود25/01/20121489
مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهریدفن118/42 KBدانلود25/01/20121923
تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکرانرژی131/03 KBدانلود25/01/20121716
تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد انهال شاهی، اسفرزه و زیره سبزکمپوست238/89 KBدانلود25/01/20121683
بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهریدفن203/97 KBدانلود25/01/20121618
بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابتکمپوست166/83 KBدانلود25/01/20121524
ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییجمع آوری385/20 KBدانلود25/01/20122009
ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگانبازیافت206/79 KBدانلود25/01/20121703
بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آب های زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزویندفن323/79 KBدانلود25/01/20124280
بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشتدفن221/75 KBدانلود25/01/2012166
مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهریمدیریت پسماند شهری390/10 KBدانلود25/01/20123109
معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمانپسماند بیمارستانی213/75 KBدانلود25/01/20124197
افزایش سرعت فرایند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهاییکمپوست145/19 KBدانلود25/01/20121774
پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیرازانرژی353/88 KBدانلود25/01/20122081
ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینیدفن210/02 KBدانلود25/01/20121983
مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراریمدیریت پسماند شهری61/04 KBدانلود25/01/20122093
مطالعات مکان يابی و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرددفع703/00 KBدانلود25/01/20125172
استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشورپسماند بیمارستانی78/89 KBدانلود25/01/20122073
بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری انرژی442/45 KBدانلود27/09/20114111
نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى مدیریت پسماند شهری212/02 KBدانلود27/09/20117407
مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آن ها کمپوست337/81 KBدانلود27/09/20114220
معیارهای مکان یابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای خطرناک دفن300/49 KBدانلود27/09/20118366
37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی پسماند466/14 KBدانلود27/09/20116309
36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی زباله خانگی 292/88 KBدانلود27/09/201112670
مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه مدیریت پسماند شهری237/09 KBدانلود27/09/20115792
مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی مدیریت پسماند شهری294/46 KBدانلود27/09/20115877
کنترل کیفی کود آلی کمپوست266/44 KBدانلود27/09/20113747
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه GIS955/88 KBدانلود27/09/20115719
فناوری های نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی پسماند بیمارستانی228/44 KBدانلود27/09/20119032
30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSDپسماند603/83 KBدانلود27/09/20113612
29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران »زباله سوز 268/87 KBدانلود27/09/20115685
28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی تفکیک زباله 259/96 KBدانلود27/09/20114715
تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها کمپوست282/03 KBدانلود27/09/201119070
تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کمپوست532/81 KBدانلود27/09/20116759
تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی مدیریت پسماند شهری604/22 KBدانلود27/09/20114629
تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیستم های جمع آوری مواد قابل بازیافت جمع آوری280/29 KBدانلود27/09/20114899
پیشنهاد استراتژی و سیستم های مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران مدیریت پسماند شهری885/70 KBدانلود27/09/20114930
پیش بینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدیریت پسماند شهری333/16 KBدانلود27/09/20114049
برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند پسماند366/09 KBدانلود27/09/20115746
بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم  361/90 KBدانلود27/09/20113634
بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران مدیریت پسماند شهری496/23 KBدانلود27/09/20118056
بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست کمپوست460/43 KBدانلود27/09/20113803
بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخانه ای مدیریت پسماند شهری343/43 KBدانلود27/09/20115017
بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده مدیریت پسماند شهری197/95 KBدانلود27/09/20117201
بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهرانمدیریت پسماند شهری1/07 MBدانلود27/09/20118012
بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتیدفن1/04 MBدانلود27/09/20114949
بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادیتفکیک پسماند236/74 KBدانلود27/09/20119214
بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238/68 KBدانلود27/09/20119086
بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادیپسماند بیمارستانی438/59 KBدانلود27/09/20114126
10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج زباله خانگی 386/06 KBدانلود27/09/20115011
اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران مدیریت پسماند شهری323/79 KBدانلود27/09/20114280
8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین زباله شهری393/84 KBدانلود27/09/20113368
برآورد پتانسیل تولید RDF از پسماندهای بازکنی شده در مکان های دفن ایران دفن390/10 KBدانلود27/09/20113109
استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOTبازیافت213/75 KBدانلود27/09/20114197
5. روش های تبدیل پسماند به RDFپسماند319/28 KBدانلود27/09/20118053
ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملی مديريت پسماند پسماند126/01 KBدانلود27/09/201111646
مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب مدیریت پسماند شهری310/08 KBدانلود27/09/20115774
نقش مشارکت های مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله جمع آوری272/33 KBدانلود27/09/20115348
نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماندمدیریت پسماند شهری405/88 KBدانلود27/09/20116275