12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه شماره 17-1-98 ( نگهداري فضای سبز، جنگلكاري و مراقبت از تاسيسات وابسته سازمان )
1398/9/6

آگهی مناقصه عملیات نگهداري فضای سبز، جنگلكاري و مراقبت از تاسيسات وابسته سازمان مدیریت پسماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد امور مربوط به اجرای عملیات نگهداري فضای سبز، جنگل كاري و مراقبت از تاسيسات وابسته خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. (از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران و گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی میباشد). از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد ضمن واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهيد بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداكثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهي با در دست داشتن اصل فيش واريزي و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اقدام نمايند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 4.800.000.000 ریال میباشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی میباشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد.print