11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه 15-1-98
1398/8/4

15-1-98

آگهی مناقصه تعريض جاده دسترسي به مجموعه بازيافت پسماندهاي ساختماني ( TTS ) و احداث كانال انتقال آبهاي سطحي جاده اختصاصي مجتمع آبعلي 

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد تعريض جاده دسترسي به مجموعه بازيافت پسماندهاي ساختماني ( TTS ) و احداث كانال انتقال آبهاي سطحي جاده اختصاصي مجتمع آبعلي ، را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي (دارای حداقل رتبه 5 ابنیه یا راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور) واجد شرايط واگذار نمايد (از جمله شرایط الزامی، دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی، صلاحیت پیمانکاری وکارت الکترونیکی پیمانکاران میباشد). از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد ضمن واريز مبلغ 2.000.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهيد بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداکثر ظرف مدت 15 روز از درج آگهی با در دست داشتن کارت شناسایی و معرفی نامه و اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و نسبت به ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اقدام نمايند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 300.000.000 ریال میباشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن کارت شناسایی و برگ نمایندگی معتبر و اصل اسناد شرکت در سازمان الزامی میباشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران میباشد.

لازم به ذکر است : کلیه اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادهای منعقده در وب سایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر گردیده تا دلیل و موجبی برای اعتراضات بعدی افراد و پیمانکاران طرف قرارداد ایجاد نگردد.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه  مورخ 20/8/98 ساعت 14 بعد از ظهر          

محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 

 


print