11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده شماره 2-2-98
1398/6/13

                      

                                                                 

آگهي مزایده فروش کامیونهای کارکرده و مازاد بر نیاز 

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد نسبت به فروش 130 دستگاه کامیونهای کارکرده و مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمايد. از علاقمندان به شركت در مزایده دعوت بعمل مي‌آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ریال به حسابجاري 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتي كد 214، حداكثر ظرف مدت 15 روز از درج آگهي با در دست داشتن اصل فيش واريزي و اسناد و مهر شرکت (درخصوص اشخاص حقوقی) و تصویر کارت ملی (درخصوص اشخاص حقیقی) جهت دريافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و اسناد مزایده را از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ارسال نمايند. ضمناً سپرده شركت در مزايده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به شرح لیست پیوست ميباشد و هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده، حضور مدیرعامل شرکت ( اشخاص حقوقی ) و شخص پیشنهاد دهنده ( اشخاص حقیقی ) و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی میباشد. بديهي است سازمان در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. مواردي كه در آگهي مزایده درج نگرديده، در برگ شرايط مزایده پيش بيني گرديده است.

ضمناً پیشنهاد دهنده میبایست از تمامی کامیونهای موضوع مزایده بصورت یکجا بازدید نموده و پس از بازگشایی پاکات، هیچگونه عذری مبنی بر وجود نقص و عدم کیفیت در اقلام از سوی ایشان مورد پذیرش نخواهد بود .

توجه: کلیه اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادهای منعقده در وبسایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر گردیده تا دلیل و موجبی برای اعتراضات بعدی افراد و پیمانکاران طرف قرارداد ایجاد نگردد .

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 30/6/98  ساعت 10 صبح               

محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند       


print