11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه شماره 11-1-98
1398/6/9


آگهي مناقصه اعزام زائرين به نجف اشرف و کربلاي معلي و خدمات مربوطه(11-1-98)                                                                                                                                                  
   
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد انجام اعزام کارگران رفت و روب در نگهداشت امور نظافت شهرهاي کربلا و نجف خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد ( از جمله شرايط الزامي، دارا بودن کارت الکترونيکي پيمانکاران ميباشد ). از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاري 1004515721 بانک شهر شعبه شهيد بهشتي کد 214 بابت خريد اسناد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهي با در دست داشتن اصل فيش واريزي و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي سازمان به نشاني ذيل الذکر مراجعه و نسبت به تحويل اسناد مناقصه در ساعت اداري به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهاي 13 آبان، صالح آباد شرقي، سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران اقدام نمايند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1.250.000.000 ريال ميباشد و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شايان ذکر است در روز بازگشايي پاکتهاي مناقصه، حضور مديرعامل شرکت و يا نماينده قانوني وي با در دست داشتن برگ نمايندگي معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامي ميباشد. بديهي است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردي که در آگهي مناقصه درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مناقصه و ساير ضوابط جاري و مورد عمل سازمان و شهرداري تهران مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاکات: روز يکشنبه مورخ 17/6/98  ساعت 10 صبح       
محل بازگشايي پاکات و قرائت پيشنهادات: تهران، خيابان شهيد رجائي، انتهاي خيابان 13 آبان، صالح آباد شرقي، حوزه معاونت مالي و اداري سازمان مديريت پسماند
      

 

                                        


print