12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

نمایش خبر

اصلاحیه آگهی مناقصه6-1-98
اصلاحیه آگهی مناقصه6-1-98
1398/4/17

پیرو آگهی مناقصه 6-1-98 مندرج در صفحه11 روزنامه همشهری مورخ 98/4/11، سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 650.000.000 ریال صحیح می باشدکه بدینوسیله این اشتباه چاپی اصلاح و اعلام می گردد.


 

 

 

 

 

 


print