11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان(2-3-98)
آگهی فراخوان(2-3-98)
1398/4/11

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از سایت پردازش بیولوژیکی، نسبت به شناسائی و انتخاب اشخاص حقوقی که توانائی فعالیت در زمینه ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی، ساخت و بهره برداری از سایت پردازش بیولوژیکی به ظرفیت 3000 تن در روز و احداث 3 واحد تولید گرانول NPK  به ظرفیت 5/4 تن در ساعت در یک شیفت کاری 8 ساعته در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه را به شیوه ساخت، بهره برداری و انتقال ( B.O.T) از طریق فراخوان عمومی به مدت 6 سال را دارند، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عملیات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. ( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران، گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی میباشد ).

 لذا از علاقه مندان به شرکت در فراخوان دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهید بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد فراخوان  به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و نسبت به ارسال اسناد فراخوان از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اقدام نمایند.

ضمناً سپرده شرکت در فراخوان به مبلغ 5.000.000.000ریال میباشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای فراخوان، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی میباشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی فراخوان درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد فراخوان و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد.

توجه: کلیه اطلاعات مربوط به معاملات و قراردادهای منعقده در وبسایت شفاف سازی شهرداری تهران جهت اطلاع عموم شهروندان منتشر گردیده تا دلیل و موجبی برای اعتراضات بعدی افراد و پیمانکاران طرف قرارداد ایجاد نگردد .

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 24/4/98 ساعت 9 صبح          

محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماندprint