08/21/2019 - چهارشنبه 30 مرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان(1-3-98)
 آگهی فراخوان(1-3-98)
1398/2/28

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد "بررسی فنی و مالی روش برون سپاری تجمیعی خدمات شهری و مدیریت پسماند شامل رفت و روب معابر، شستشوی المان های شهری، تفكیك پسماندها در مبداء و جمع آوری پسماندهای خشك و تردر مناطق پایلوت" را به منظور ارزیابی و کارسنجی و اتخاذ تصمیم جهت تعمیم این روش به كلیه مناطق 22 گانه شهر تهران و یا انتخاب گزینه های مناسب تر در واگذاری خدمات مذكور، با رعایت تشریفات قانونی به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. 

لذا از کلیه علاقمندان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، میدان شهید خالقی،کد پستی: 1884754141 ارسال نمایند.

توجه : بر روی پاکات حاوی پیشنهادات قید گردد«فراخوان بررسی فنی و مالی به روش برون سپاری تجمیعی خدمات شهری و مدیریت پسماند در مناطق»

ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 55530166 (معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری) تماس حاصل نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 4/3/98 ساعت 11 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماندprint