07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه امور خدماتی و نظافتی در مجتمع پردازش و دفع آرادكوه(2-1-98)
آگهی مناقصه امور خدماتی و نظافتی در مجتمع پردازش و دفع آرادكوه(2-1-98)
1398/2/17

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد امور خدماتی و نظافتی در مجتمع پردازش و دفع آرادكوه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران می باشد ).

 از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهید بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و نسبت به ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اقدام نمایند.

ضمناً سپرده شركت در مناقصه به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 1.750.000.000ریال میباشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 28/2/98 ساعت 9 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند

 
print