11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نمایش خبر

آگهی تجدید مزایده فروش جاروبهای کارکرده و استفاده نشده(7-2-97)
آگهی تجدید مزایده فروش جاروبهای کارکرده و استفاده نشده(7-2-97)
1398/1/25

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به فروش جاروبهای کارکرده و استفاده نشده مازاد بر نیاز خود را بصورت یکجا، به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 

از علاقمندان به شركت در مزایده دعوت بعمل می‌آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حسابجاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهید بهشتی كد 214، حداكثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت (درخصوص اشخاص حقوقی) و تصویر کارت ملی (درخصوص اشخاص حقیقی) جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و اسناد مزایده را از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ارسال نمایند.

ضمناً سپرده شركت در مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 6.400.000.000 ریال میباشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده، حضور مدیرعامل شرکت(اشخاص حقوقی) و شخص پیشنهاد دهنده(اشخاص حقیقی) و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی میباشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یك یا كلیه پیشنهادها مختار است. مواردی كه در آگهی مزایده درج نگردیده، در برگ شرایط مزایده پیش بینی گردیده است. 

ضمناً پیشنهاد دهنده میبایست از تمامی اقلام بصورت یکجا بازدید نموده و پس از بازگشایی پاکات، هیچگونه عذری مبنی بر وجود نقص و عدم کیفیت در اقلام از سوی ایشان مورد پذیرش نخواهد بود.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 8/2/98  ساعت 10 صبح 

محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماندprint