11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نمایش خبر

آگهی تجدید فراخوان(5-3-97)
 آگهی تجدید فراخوان(5-3-97)
1398/1/25

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های شهرداری تهران مبنی بر بهره برداری از دو سایت پردازش مکانیکی به ظرفیت 1000 تن در روز، نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی که توانائی فعالیت در زمینه ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی، ساخت و بهره برداری از دو واحد گرانول پلاستیک به ظرفیت روزانه 6000 تن محصول در هر خط و یک واحد تولید پرک پت به ظرفیت روزانه 6000 تن محصول بر اساس روشها و تکنولوژی روز دنیا را دارند، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عملیات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.

 لذا از کلیه علاقمندان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، میدان شهید خالقی،کد پستی: 1884754141 ارسال نمایند .

توجه: بر روی پاکات حاوی پیشنهادات قید گردد « فراخوان شناسایی جهت طراحی، ساخت و بهره برداری از واحد گرانول پلاستیک و واحد تولید پرک پت». ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 56540642 ( معاونت پردازش و دفع ) تماس حاصل نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 8/2/98 ساعت 9 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند
print