05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافتی و خدماتی ساختمان های صالح آباد، شوش و پیامبر(14-1-97)
آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافتی و خدماتی ساختمان های صالح آباد، شوش و پیامبر(14-1-97)
1397/9/10

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن و انجام امور خدماتی و نظافتی در مجتمع صالح آباد و ساختمان های شوش و پیامبر خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران می باشد).

 از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهید بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر مراجعه و اسناد مناقصه را  از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ارسال نمایند.

 ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 800.000.000 ریال می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکت های مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی می باشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 13/9/97  ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند
print