11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان 4-3-97
آگهی فراخوان 4-3-97
1397/9/10

سازمان مدیریت پسماند در نظر دارد در راستای سیاست های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی همچنین ارتقای سطح کیفیت مدیریت پسماند، نسبت به شناسایی اشخاص حقوقی دارای پروانه و مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط که توانایی فعالیت در زمینه بازیافت چوب و سرشاخه حاصل از هرس درختان و مصنوعات چوبی شهر تهران را دارند، اقدام و متعاقبا بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عملیات مزبور را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 لذا از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره قراردادهای سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه، سوابق فنی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه سازمان به نشانی: تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آبادشرقی، میدان شهید خالقی تحویل نمایند.

ضمنا" علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 55021900 (معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق ) تماس حاصل نمایند.

print