11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

نمایش خبر

تایید440 شغل از مشاغل سازمان مدیریت پسماند به عنوان سخت و زیان آور
تایید440 شغل از مشاغل سازمان مدیریت پسماند به عنوان سخت و زیان آور
1397/8/13

با عنایت به توجهات و تدابیر رضا عبدلی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند درخصوص اخذ تائیدیه های مشاغل سخت و زیان آور از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران و تأمین اجتماعی و همچنین پیگیری های حوزه منابع انسانی و رفاهی سازمان تعداد 440 شغل از مشاغل سازمان به عنوان سخت و زیان آور مورد تائید قرار گرفت.

طبق بررسی های انجام شده، بیش از 70 نفر از كاركنان با توجه به مشاغل تائید شده مشمول بازنشستگی پیش از موعد بوده كه با پیگیری به عمل آمده در شعبه 12 سازمان تامین اجتماعی از ابتدای شهریورماه سال جاری تاكنون نسبت به رسیدگی پرونده تعدادی از درخواست های كاركنان واجد شرایط بازنشستگی اقدام گردیده است. 

شایان ذکر است که 10 نفر از کارکنان تا پایان مهر ماه بازنشسته و ترک کار کرده اند و پرونده پرسنلی مابقی کارکنان مشمول به شعبه تامین اجتماعی ارسال شده و در دست بررسی بوده و در ماه های آتی به تدریج نسبت به ترك كار پرسنل واجد شرایط اقدام خواهد شد.

 

 


print