05/20/2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده 5-2-97(خطوط پردازش S10 و خطوط پالایش P6-P7)
آگهی مزایده 5-2-97(خطوط پردازش S10 و خطوط پالایش P6-P7)
1397/7/24

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S10 با ظرفیت اسمی 1200تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست P6-P7 با ظرفیت 240تن را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شخص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.(از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران می باشد)

 از علاقمندان به شركت در مزایده دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهید بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت 10روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و ارسال اسناد مزایده از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مراجعه نمایند.

 ضمناً سپرده شركت در مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکت های مزایده، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 ضمناً مواردی که در آگهی مزایده درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مزایده و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 5/8/97 ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند

 


print