05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

انجام معاینات ادواری عوامل انسانی پیمانكاران حوزه معاونت خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند
انجام معاینات ادواری عوامل انسانی پیمانكاران حوزه معاونت خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند
1397/7/15

معاینات ادواری عوامل انسانی پیمانكاران حوزه معاونت خدمات شهری در ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند و با هماهنگی به عمل آمده با واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست برگزار شد.

این معاینات در راستای اجرای ماده 92 قانون کار و دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند و با هدف سنجش سطح سلامتی و تشخیص هرگونه بیماری انجام شده و در پایان ضمن ارائه نتایج به پرسنل در پرونده پزشکی آن ها ثبت می گردد.

لازم به ذكر است؛ در نوبت اول معاینات، آزمایشات(خون و شنوایی سنجی) و در نوبت دوم، پس از آماده شدن نتایج آزمایشات نوبت اول، سایر معاینات از جمله تنفس سنجی، نوارقلب، بینایی سنجی... زیر نظر تیم پزشكی بیمارستان مسیح دانشوری انجام خواهد شد و به منظور استفاده بهینه از وقت فیلم های آموزشی به همراه ارائه توضیحات توسط کارشناسان حاضر برای پرسنل در انتظار برای معاینات نمایش داده شد. 

 print