05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده 4-2-97 (خطوط پردازش M1-M2 و خطوط پالایشP11-P10)
آگهی مزایده 4-2-97 (خطوط پردازش M1-M2 و خطوط پالایشP11-P10)
1397/7/4

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M1-M2 با ظرفیت اسمی 1000 تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست P10-P11 با ظرفیت 240 تن را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شخص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. (از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران می باشد) 

از علاقمندان به شركت در مزایده دعوت بعمل میآید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهید بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت 15 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و ارسال اسناد مزایده از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مراجعه نمایند.

ضمناً سپرده شركت در مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 1.630.000.000 ریال میباشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مزایده درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مزایده و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 17/7/97 ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند

 


print