05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلرهای مورد نیاز از ايستگاه خدمات شهري دارآباد به مقصد آرادکوه(4-1-97)
آگهی مناقصه نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلرهای مورد نیاز از ايستگاه خدمات شهري دارآباد  به مقصد آرادکوه(4-1-97)
1397/4/17

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد انجام نگهداري، راهبري و حمل و نقل پسماند جامد با استفاده از کشنده و سمی تریلرهای مورد نیاز از ايستگاه خدمات شهري دارآباد  به مقصد آرادکوه را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد ( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران میباشد ).

 از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهيد بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد، حداکثر ظرف مدت 15 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز یا سفارشی در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مراجعه نمايند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2.130.000.000 ریال میباشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر و اسناد شرکت در سازمان الزامی میباشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 2/5/97  ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماندprint