05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

عملکرد مالی سازمان مدیریت پسماند مطلوب ارزیابی شد
عملکرد مالی سازمان مدیریت پسماند مطلوب ارزیابی شد
1397/4/13

در شورای عادی سالانه سازمان مدیریت پسماند، وضعیت صورت‌های مالی سازمان از تمام جنبه‌های مورد نظرو قانونی، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی  و گزارش شد.

به منظور بررسی گزارش عملکرد مالی ارائه شده سازمان در سال 1396 که از سوی هیات مدیره به شورای سازمان اعلام شده بود، شورای عادی سالانه سازمان با حضور اعضای شورا، هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، تشکیل گردید.

در این نشست، ابتدا رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان به ارائه گزارش عملکرد سازمان و فعالیت های علمی و اجرایی در زمینه مدیریت پسماند در سال 1396 وهمچنین  برنامه‌های  اجرا شده و در دست اجرای سازمان در سال  جاری پرداخت.

رضا عبدلی، ارائه خدمات بهینه، برخورد شایسته با مردم، فرهنگ سازی مدیریت بهینه پسماند بین شهروندان، نظافت مستمر و شبانه روزی معابر و جمع آوری منظم پسماند های خشک و تر را از جمله فعالیتهای اجرایی این سازمان اعلام نموده که ساخت و راه اندازی پروژه های علمی و اجرایی همچون کارخانه زباله سوز و تولید انرژی از پسماند و نهایتا" دفن بهداشتی زباله حلقه های مدیریت پسماند را تکمیل خواهد کرد.

در ادامه حسابرس سازمان ضمن ارائه گزارش حسابرسی و بازرسی خود؛ وضعیت صورت‌های مالی سازمان را از تمام جنبه‌های مورد نظرو قانونی، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی  و گزارش کرد.

علی رضا کاظمی، معاون مالی و اداری سازمان، ضمن ابراز خرسندی از ارزیابی مطلوب عملکرد مالی سازمان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1396 گفت: در شورای عادی سالانه این سازمان که در مورخ 6 تیر ماه سال جاری تشکیل گردید، طبق گزارش حسابرس مستقل سازمان عملکرد مالی این مجموعه برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 96 ، مانند 6 سال مالی گذشته به نحومطلوب ارزیابی و گزارش شد.

وی با اشاره به اینکه ما همواره ضمن صرفه جویی اقتصادی، اندیشه ارتقاء مدیریت پسماند در شهر با روش های نوین را در نظر داشته ایم افزود: نگاه زیست محیطی مدیریت پسماند شهر تهران هنگامی که با صرفه جویی در منابع نیز همراه باشد، ضمن بازگشت سرمایه ها به چرخه مصرف هدف اصلی ما که ارتقاء کیفیت محیط زیست است، فراهم می نماید.

در انتهای این نشست، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از خدمات و فعالیت‌های موثر اعضای هیات مدیره، مدیران و کارکنان سازمان که موجبات پیشرفت این حوزه از جمله کسب نتایج مطلوب ارزیابی عملکرد مالی سازمان  را فراهم آورده است تشکر و قدردانی کرد.

 


print