12/14/2018 - جمعه 23 آذر 1397

نمایش خبر

آگهی مناقصه نگهداری و راهبری 199 دستگاه ماشین آلات (3-1-97)
آگهی مناقصه نگهداری و راهبری 199 دستگاه ماشین آلات (3-1-97)
1397/3/9

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد انجام نگهداری و راهبری 199 دستگاه از ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین، راهسازی، خدمات شهری و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران و گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد). 

از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهید بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد ، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش واریزی و اسناد و مهر شرکت جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و تحویل اسناد مناقصه در ساعت اداری به دبیرخانه سازمان واقع در تهران، خیابان شهید رجایی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمایند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 6.500.000.000 ریال میباشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی میباشد. بدیهی است سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگردیده، تابع شرایط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد
تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 23/3/97  ساعت 10 صبح 
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند


 

 


print