05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهي مناقصه عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت با حجم متوسط حدود 110 هزار تن در ماه و دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی( 2-1-97 )
آگهي مناقصه عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت با حجم متوسط حدود 110 هزار تن در ماه و دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی( 2-1-97 )
1397/3/1

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت با حجم متوسط حدود 110 هزار تن در ماه و دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی در مجتمع پردازش و دفع آرادكوه را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد (از جمله شرایط الزامی، دارا بودن کارت الکترونیکی پیمانکاران و گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد). 

از علاقه مندان به شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانک شهر شعبه شهيد بهشتی کد 214 بابت خرید اسناد ، حداکثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و تحويل اسناد مناقصه در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمايند. ضمناً سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2.500.000.000 ریال میباشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مناقصه، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی میباشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مناقصه درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مناقصه و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 12/3/97  ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند


print