05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهي مزايده 2-2-97 (خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13 )
 آگهي مزايده 2-2-97 (خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13 )
1397/2/16

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد راهبري و بهره برداري از خطوط پردازش پسماند S4-S5 با ظرفیت اسمی 1000 تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست P12-P13 با ظرفیت 240 تن را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شخص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. ( از جمله شرایط الزامی، دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد)

 از علاقمندان به شركت در مزايده دعوت بعمل مي آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاري 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتي كد 214، حداكثر ظرف مدت  10 روز از درج آگهي با در دست داشتن اصل فيش واريزي و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مزايده به اداره حقوقي، املاک و قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و تحويل اسناد مزايده در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايي، انتهاي 13 آبان، صالح آباد شرقي، مراجعه نمايند. ضمناً سپرده شركت در مزايده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 1/050/000/000 ريال مي باشد و هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مزایده درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مزایده و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد. 

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند


print