05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

برگزاری کارگاه تعیین راهکارهای مدیریت عوامل زیان آور محیط کار در سازمان مدیریت پسماند
برگزاری کارگاه تعیین راهکارهای مدیریت عوامل زیان آور محیط کار در سازمان مدیریت پسماند
1397/2/10

در راستاي پيشبرد اهداف) HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست) و با توجه به سنجش عوامل زيان آور محيط كار در مراكز مختلف تحت پوشش سازمان مدیریت پسماند ، واحد HSE با همكاري و حضور اساتيد و كارشناسان  این حوزه، اقدام به برگزاري كارگاه تجزيه و تحليل داده هاي مربوطه، در سالن كنفرانس ساختمان مركزي سازمان نمود .

طی اين كارگاه ، نتايج عوامل فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي و همچنين بيولوژيكي حاصل از اندازه گيريهاي انجام شده توسط مسئول پروژه ارائه گرديد ودر هر مورد توسط اعضاء راهكارهاي كاهش و مديريت آنها مورد بحث قرار گرفت.

 
print