05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

فراخوان شنا سایی مرحله اول 2-3-97
فراخوان شنا سایی مرحله اول 2-3-97
1397/1/29

سازمان مدیریت پسماندشهرداری تهران در نظر دارد با هدف ارتقاء کیفیّت امور خدمات شهری و اجرای دقیق مفاد قانون مدیریت پسماند و آئین نامة اجرائی ذیربط،در ارتباط با تجمیع امور رفت و روب و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک (امور بازیافت)در سطح شهر تهران نسبت به شناسائی و ارزیابی کمی و کیفی و فنی شرکت های توانمند و ذیصلاح اقدام نماید.

لذا از کلیّة شرکت های با فعّالیّت مرتبط و با تجربه و واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به همراه مهر شرکت به اداره حقوقی سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه ،سوابق مالی و فنی و اجرایی و نیروی انسانی و طرح خود را در پاکت دربسته ،در ساعات اداری به دبیرخانة سازمان مدیریت پسماند به نشانی : تهران،صالح آبادشرقی،خیابان شهیدرجایی،انتهای ١٣ آبان، میدان شهیدخالقی،خ. امامزاده،جنب مرکزبین المللی آتش نشانی،سازمان مدیریت پسماند تحویل نمایند.
ضمناٌ جهت کسب اطلاعات و دریافت شرایط ارزیابی کمی وکیفی و فنی به معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مراجعه نمایند.شماره تماس 55008936
تاریخ بازگشایی روز یکشنبه   مورخ  16/2/97    ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و بررسی پیشنهادات : تهران- خ شهید رجایی- انتهای 13 آبان- صالح آباد شرقی – حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند


print