05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان شناسایی مرحله دوم 1-3-97
آگهی فراخوان شناسایی مرحله دوم 1-3-97
1397/1/29

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقاء کمی و کیفی مدیریت پسماند، نسبت به شناسائي اشخاص حقوقی دارای پروانه و مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط که توانائي فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده خودرو در سطح شهر تهران را دارند ، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عمليات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه علاقمندان دعوت بعمل مي آيد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهي ، با در دست داشتن اسناد و مدارک خود به همراه مهر شرکت به اداره حقوقی سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه ، سوابق مالی و فنّي و اجرائي و نیروی انسانی و طرح خود را در پاکت دربسته به دبيرخانه سازمان به نشاني : تهران، خيابان شهيد رجائي ، انتهاي 13آبان ، صالح آباد شرقي ، ميدان شهيد خالقي تحویل نمايند.
ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 55021900 ( معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق ) تماس حاصل نمايند.
تاریخ بازگشایی روز یکشنبه مورخ16/2/97 ساعت 12 ظهر  
محل بازگشایی پاکات و بررسی پیشنهادات: تهران خ شهید رجایی- انتهای 13 آبان- صالح آباد شرقی – حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند

 


print