05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

نمایش خبر

اصلاحیه آگهی مزایده 15-2-96
اصلاحیه آگهی مزایده 15-2-96
1397/1/18

پیرو آگهی مزایده شماره 15-2-96 مندرج در صفحه 26 روزنامه همشهری مورخ 28/12/96 درخصوص مزایده راهبری و بهره برداری از خط پردازش پسماند S9 با ظرفیت اسمی 1000 تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست p5 با ظرفیت 150 تن در روز ، بدینوسیله تاریخ بازگشایی پاکات ، روز سه شنبه مورخ 28/1/97 ساعت 10 صبح و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست p5 با ظرفیت 150 تن در روز به ترتیب به آگهی اصلاح و اضافه می گردد و لذا باقی متون آگهی به قوت خود باقیست.

پیرو آگهی مزایده شماره 15-2-96 مندرج در صفحه 26 روزنامه همشهری مورخ 28/12/96 درخصوص مزایده راهبری و بهره برداری از خط پردازش پسماند S9 با ظرفیت اسمی 1000 تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست p5 با ظرفیت 150 تن در روز ، بدینوسیله تاریخ بازگشایی پاکات ، روز سه شنبه مورخ 28/1/97 ساعت 10 صبح و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست p5 با ظرفیت 150 تن در روز به ترتیب به آگهی اصلاح و اضافه می گردد و لذا باقی متون آگهی به قوت خود باقیست.


print