05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده 15-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S9
آگهی مزایده 15-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9
1397/1/5

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9  با ظرفیت اسمی 1000 تن را از طريق برگزاری مزايده عمومی به شخص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. از علاقمندان به شركت در مزايده دعوت بعمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت  15 روز کاری از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مزايده به اداره حقوقی، املاک و قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکرو تحويل اسناد مزايده در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمايند.

ضمناً سپرده شركت در مزايده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 800.000.000 ريال می باشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشایی پاکتهای مزایده، حضور مدیرعامل شرکت و یا نماینده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمایندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی که در آگهی مزایده درج نگرديده، تابع شرايط مندرج در اسناد مزایده و سایر ضوابط جاری و مورد عمل سازمان و شهرداری تهران می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 26/1/97 ساعت 10 صبح   
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات: تهران، خیابان شهید رجائی، انتهای خیابان 13 آبان، صالح آباد شرقی، حوزه معاونت مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند






print