05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده 14-2-96 در خصوص احداث، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری و مالکیت از کارخانجات استحصال شن و ماسه در مجتمع پردازش و دفع آبعلی به روش B.O.O
آگهی مزایده 14-2-96 در خصوص احداث، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری و مالکیت از کارخانجات استحصال شن و ماسه در مجتمع پردازش و دفع آبعلی به روش B.O.O
1397/1/5

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در راستای اجرای برنامه های راهبردی و فنی خود در حفظ محیط زیست و در اجرای وظایف محوله و با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی زیست محیطی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی در نظر دارد با جذب سرمایه گذار واجد صلاحیت فنی و مالی و دارای سابقه مطلوب بنا بر نظر سازمان، نسبت به مشارکت در احداث، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری و مالکیت از کارخانجات استحصال شن و ماسه در مجتمع پردازش و دفع آبعلی به روش B.O.O از میان اشخاص حقوقی واجد شرایط از طريق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمايد.

لذا از علاقمندان و واجدین صلاحیت به شركت در مزایده دعوت بعمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی، مهر و مدارک شرکت جهت دريافت اسناد مزایده به اداره حقوقی،املاک و قراردادهای سازمان به نشانی ذیل الذکر و تحويل اسناد مزایده در ساعت اداری به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمايند. ضمناً سپرده شركت در مزایده به مبلغ 474.000.000 ريال می باشد و هزينه درج  آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. شایان ذکر است در روز بازگشايی پاكتهای مزايده، حضور مديرعامل شركت و يا نماينده قانونی وی با در دست داشتن برگ نمايندگی معتبر در سازمان الزامی می باشد. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. ضمناً مواردی كه در آگهی مزایده درج نگرديده، در برگ شرايط مزایده پيش بينی شده است.
تاریخ بازگشایی پاکات: یکشنبه 27/12/96 ساعت 10 صبح
محل بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات  : تهران، خيابان شهيد رجايی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، معاونت مالی و اداری سازمان


print