05/21/2019 - سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

نمایش خبر

آگهی مزایده 13-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند m3s3 و خطوط پالایش کورس کمپوست P1-P16
آگهی مزایده 13-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند m3s3 و خطوط پالایش کورس کمپوست P1-P16
1396/10/19

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  M3S3  با ظرفیت اسمی 1000 تن و بهره برداری از خطوط پالایش کورس کمپوست P1-P16 با ظرفيت 200 تن در روز را از طريق برگزاری مزايده عمومی به شخص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

از علاقمندان به شركت در مزايده دعوت بعمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت 10 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مزايده به اداره حقوقی سازمان و تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمايند. ضمنا" سپرده شركت در مزايده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 580.000.000 ريال می باشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. مواردی كه در آگهی مزايده درج نگرديده، در برگ شرايط مزايده پيش بينی گرديده است.


print