05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان 14-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
آگهی فراخوان 14-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
1396/10/19

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست وهمچنین ارتقاء کیفیت مدیریت پسماند، نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی دارای پروانه و مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط که توانائی فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده خودرو در سطح شهر تهران را دارند ، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عمليات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد.

 لذا از کليه علاقمندان دعوت بعمل می آيد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی ، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره حقوقی سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه ، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته به دبيرخانه سازمان به نشانی : تهران، خيابان شهيد رجائی ، انتهای 13آبان ، صالح آباد شرقی ، ميدان شهيد خالقی تحویل نمايند.
ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 55021900 ( معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق ) تماس حاصل نمايند.

print