05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان 13-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی
آگهی فراخوان 13-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی
1396/10/16

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقای سطح کیفیت مدیریت پسماند، نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی دارای پروانه و مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط که توانائی فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی در سطح شهر تهران را دارند ، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات قانونی، انجام عمليات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه علاقمندان دعوت بعمل می آيد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره حقوقی سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه ، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته به دبيرخانه سازمان به نشانی : تهران، خيابان شهيد رجائی، انتهای 13آبان ، صالح آباد شرقی ، ميدان شهيد خالقي تحویل نمايند.
ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 55021900 ( معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق ) تماس حاصل نمايند.

print