05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

نمایش خبر

آگهی مزایده 11-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S9
آگهی مزایده 11-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9
1396/10/4

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9  با ظرفیت اسمی 1000 تن را از طريق برگزاری مزايده عمومی به شخص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.

 از علاقمندان به شركت در مزايده دعوت بعمل می آيد ضمن واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب جاری 1004515721 بانك شهر شعبه شهيد بهشتی كد214، حداكثر ظرف مدت  15 روز از درج آگهی با در دست داشتن اصل فيش واريزی و اسناد و مهر شرکت جهت دريافت اسناد مزايده به اداره حقوقی، املاک و قراردادهای سازمان و تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان واقع در تهران، خيابان شهيد رجايی، انتهای 13 آبان، صالح آباد شرقی، مراجعه نمايند. ضمناً سپرده شركت در مزايده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 1.079.937.000 ريال می باشد و هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده خواهد بود. بديهی است سازمان در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. مواردی كه در آگهی مزايده درج نگرديده، در برگ شرايط مزايده پيش بينی گرديده است.


print