05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

نمایش خبر

آگهی فراخوان 12-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی که توانائی فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های خشک الکتریکی والکترونیکی
آگهی فراخوان 12-3-96 در خصوص شناسائی اشخاص حقوقی که توانائی فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های خشک الکتریکی والکترونیکی
1396/6/28

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست نسبت به شناسائی اشخاص حقوقی که توانائی فعاليت در زمينه جمع آوری و بازیافت پسماند های خشک الکتریکی والکترونیکی در سطح شهر تهران را دارند، اقدام و متعاقباً بر اساس مقررات و با رعایت تشریفات مربوطه، انجام عمليات مذکور را به اشخاص حقوقی واجدالشرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه علاقمندان دعوت بعمل می آيد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی، با در دست داشتن اسناد و مدارک و مهر شرکت به اداره حقوقی سازمان مراجعه و ضمن تکمیل فرم مربوطه، سوابق فنّی و اجرائی و طرح خود را در پاکت دربسته به دبيرخانه سازمان به نشانی: تهران، خيابان شهيد رجائی، انتهای 13آبان، صالح آباد شرقی، ميدان شهيد خالقی تحویل نمايند.
ضمناً علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 55021900 ( معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق ) تماس حاصل نمايند.

 

 

 


 


 

 


print