10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای بهداشتی و در مانی  پس از ورود به مجتمع آرادکوه به صورت پوشش روزانه  و همراه با سایر پسماندهای جامد شهری دفن می گردند.