12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای بهداشتی و در مانی  پس از ورود به مجتمع آرادکوه به صورت پوشش روزانه  و همراه با سایر پسماندهای جامد شهری دفن می گردند.