05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

جمع آوری پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای بهداشتی و در مانی  پس از ورود به مجتمع آرادکوه به صورت پوشش روزانه  و همراه با سایر پسماندهای جامد شهری دفن می گردند.