05/22/2019 - چهارشنبه 1 خرداد 1398
دفتر معاونت خدمات شهری

دفتر معاونت مکانیزاسیون خدمات شهری  سازمان مدیریت پسماند در خیابان شوش واقع شده است.

اهم فعالیت های این دفتر عبارت است از:

 • حمل زباله از ایستگاه های یازده گانه انتقال میانی به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 
 • تامین خودروهای خدمات شهری مورد نیاز مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تهران با توجه به امکانات موجود
 • انجام پروژه های عمرانی
 • تامین ادوات و تجهیزات مورد نیاز ستادهای برف روبی

یکی از سیستم های جمع آوری پسماند متداول در دنیا سیستم جمع آوری با ظروف ثابت میباشد که خود شامل بارگیری مکانیکی وبارگیری دستی است که مسلما" استفاده ازسیستم مکانیزه (بارگیری مکانیکی و استقرار مخازن) علاوه برکاهش خطرات بهداشتی موجب بهره وری وراندمان بیشتر کار میگردد. از انتهای سال 1383 بمنظور ارتقای جمع آوری پسماندهای خانگی با استفاده از این سیستم در شهر تهران اجرا گردید.

 در خرداد ماه سال 1389 طبق دستور معاونت خدمات شهری و به منظور نیل به اهداف طرح مکانیزاسیون خدمات شهری و ارتقای کیفی وبهبود محیط زیست شهری، توسعه پایدار و بهینه سازی سیستم های جمع آوری موادزاید جامد قابل بازیافت وسایر پسماندهای خشک و غیر ارگانیگ و تطبیق آن با روشهای نوین مدیریت شهری درخصوص تجمیع پیمانکاران مکانیزه خدمات شهری و پیمانکاران بازیافت و درراستای انجام هرچه صحیح ترتفکیک پسماند وبا توجه به موفقیت طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماندها خشک در اکثر کشورهای پیشرفته  (طرح تلفیق سیستم تفکیک در مبدا به روش جاری و سیستم مکانیزه جمع آوری با استقرار مخازن) با هدف تجمیع پیمانکاران تهیه و تدوین گردید و به منظور تسهیل در مشارکت بیشتر شهروندان در تفکیک و جداسازی پسماندهای خشک از تر، برنامه ریزی نصب و استقرار مخازن در دستور کار سازمان مدیریت پسماند و مناطق 22 گانه  قرار گرفت.

عمده فعالیت های دفتر مدیریت مکانیزاسیون خدمات شهری (واحد نظافت و پاکیزه سازی) سازمان مدیریت پسماند  عبارتند است:

1- انجام عملیات ریزمتره نواحی 123 گانه تهران با لحاظ تغییرات احجام انجام شده در حوزه های شهرسازی، عمرانی، ترافیک و خدمات شهری و به روز رسانی احجام خدمات شهری نواحی و مناطق به تفکیک به جهت تصحیح آنالیز عملکرد پیمانکاران در نواحی شهر تهران.

2- انجام عملیات روزانه بازدید و سرکشی بصورت تصادفی از وضعیت آیتم های خدمات شهری در نواحی یک منطقه توسط کارشناسان و ناظرین عالی ستاد تحت عنوان پیام 35-2 و تصویربرداری از نقاط ضعف و قوت کارکرد عوامل اجرایی خدمات شهری منطقه و دسته بندی و ارسالی گزارشات بصورت بولتن مستند به شهرداران محترم مناطق به جهت رفع نقاط ضعف عملکرد نواحی.

3- بکارگیری ناظرین عالی ستاد در نواحی مناطق همجوار جهت بررسی نوع عملکرد آیتم های خدمات شهری مناطق و نواحی با توجه به موقعیت فرهنگی و جغرافیایی آنها و رعایت اینکه هر ناظر حداکثر نظارت 5 ناحیه را برعهده داشته باشد.

4- انجام تغییر نظام نامه قراردادها با رعایت شیوه جدید انجام صحیح مکانیزاسیون عملیات خدمات شهری در نواحی شهر تهران.

5- بستر سازی لازم به جهت رتبه بندی پیمانکاران و انجام مراحل مناقصه و جذب پیمانکاران جدید واجد شرایط با رعایت احجام و ریزمتره ها و تعیین آنالیز ماشین آلات و نیروی انسانی براساس آنها در نواحی

دفتر مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی (مپسا):

 با هدف کنترل و تایید صدور مجوزهای لازم جهت هدایت وسایل نقلیه به منظور حمل و دفع پسماندهای ساختمانی، عمرانی و صنعتی با همکاری دفاتر الکترونیک مناطق 22گانه و همچنین نظارت عالیه برجلوگیری از هر گونه تخلفات در هر مرحله از عملیات خاکبرداری، بارگیری، حمل و تخلیه خاک و نخاله ایجاد و در حال انجام وظیفه می باشد.

اهداف مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی شامل:

 • بهره گیری از فن آوری نوین، تغییر سیستم اجرایی به نظارتی، اهداف محیط زیستی و اطلاع رسانی و آموزش شهروندی
 • کاهش تولید پسماندهای ساختمانی و عمرانی
 • جمـع آوری و حمـل پسماندهای ساختمانی و عمرانی
 • پردازش پسماندهای عمرانی و ساختمانی

اهـم فعالیتهای کنترلی (واحد اجرایی و هماهنگی امور نواحی) این دفتر عبارتست از:

 • کنترل مبادی ورودی و خروجی شهر
 • کنترل مبادی بارگیری و تخلیه (مبدا و مقصد)
 • کنترل و نظارت بر عملیات خاکبرداری، بارگیری، حمل و دفع
 • برخورد با  تخلفات پیمانکاران و کامیون داران
 • کنترل پاکسازی محورهای تحت پوشش که از طریق مناطق 22گانه صورت می پذیرد.
 • هماهنگی و نظارت بر تامین خاک و مخلوط متقاضیان

 عملکرد سیستم دفاتر الکترونیک:

 • ثبت قرارداد مالک و پیمانکار در دفاتر خدمات الکترونیک
 • محاسبه حجم خاک حاصل از گودبرداری و تخریب و محاسبه عوارض پسماند ساختمانی
 • صدور کارت تردد و برگه مسیر  و تمدید آن برای خودرو ها

عملکرد مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی:

 • امتیاز دهی و رتبه بندی پیمانکاران شرکتی
 • فراهم نمودن امکان نظارت عالیه از مبدا تا مقصد
 • نظارت بهینه بر خودرو ها با استفاده از فناوری های نو (RFID & OCR Camera )
 • ثبت تخلف  و نظارت بوسیله تجهیزات نصب شده در خودرو های گشت
 • گزارشات مدیریتی  و سطوح دسترسی برای کاربران مختلف

آدرس دفتر  : پایین تر از میدان شوش، خیابان فداییان اسلام، روبروی بیمارستان مهدیه

شماره تماس:   8-55062034
شماره فکس:    55065033