12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

کنوانسیون، ضوابط و دستورالعمل ها

دستورالعمل ها
 عنوان سندتاریخ ویرایشاندازه فایل 
دستورالعمل کنترل بهداشت نانوایی ها در مناطق روستایی26/07/2017624/15 KBدانلود
دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری09/07/201690/62 KBدانلود
دستورالعمل نحوة تعيين هزينه خدمات مدیریت پسماندهای روستایی26/07/2017662/27 KBدانلود
قبض اعلام و وصول هزینه های خدمات مدیریت پسماندهای عادی روستایی و شیوه نامه نحوه کاربرد آن09/07/2016290/57 KBدانلود
شیوه نامه نحوه اقدام مامورین اجرایی موضوع قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی به عنوان ضابطین خاص قضایی09/07/2016656/70 KBدانلود
دستورالعمل کنترل بهداشت کشتار دام و قصابی ها در مناطق روستايی26/07/20171/24 MBدانلود
دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها09/07/20161/08 MBدانلود
دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداری موقت پسماندهای جامد در مناطق روستای كشور26/07/20177/21 MBدانلود
دستور العمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و در مانی و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی09/07/2016788/08 KBدانلود
دستو رالعمل و راهنماي ساخت و احدهای بيوكمپوست خانگی در مناطق روستايی كشور26/07/20172/04 MBدانلود
دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند09/07/201675/77 KBدانلود
دستورالعمل تهيه پروژه برای طرحهی تفكيک از مبدأ و دفن بهداشتی26/07/201778/80 KBدانلود
دستورالعمل بهای مديريت پسماند09/07/2016204/44 KBدانلود