11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

قوانین و آیین نامه های مرتبط

قوانین و آیین نامه های مرتبط
 عنوان سنددسته بندیتاریخ ویرایشاندازه فایل 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  26/07/2017586/44 KBدانلود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قانون03/07/2016586/44 KBدانلود
قانون حفاظت و بهسازی محيط زيستقانون 26/07/2017171/12 KBدانلود
فرایند تهیه و تصویب طرح جامع مدیریت پسماند 26/07/2017143/11 KBدانلود
چارچوب توسعه فرهنگ شهروندی در زمينه مديريت پسماندهای جامد در مناطق روستايی 26/07/2017787/87 KBدانلود
چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند 04/07/20161/11 MBدانلود
ضوابط ترابری ایمن مواد پرتوزاضوابط26/07/20172/14 MBدانلود
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستقانون03/07/2016171/12 KBدانلود
مبحث 4 قانول ملی ساختمان سازیقانون03/07/2016297/07 KBدانلود
مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل 26/07/201792/34 KBدانلود
کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها 26/07/2017180/19 KBدانلود
مبحث 4 قانول ملی ساختمان سازی 26/07/2017297/07 KBدانلود
قبض اعلام و وصول هزینه های خدمات مدیریت پسماندهای عادی روستایی و شیوه نامه نحوه کاربرد آن 26/07/2017290/57 KBدانلود
گزارش پروژه شیوه نامه ذخیره سازی و جمع آوری جز ویژه پسماند عادی 26/07/2017869/42 KBدانلود
مارپل کنوانسیون بین المللی درباره جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 26/07/2017213/61 KBدانلود
آیین نامه بهداشت محیطآیین نامه03/07/201633/55 KBدانلود
آیین نامه حمل و نقل مواد خطرناکآیین نامه 03/07/201640/80 KBدانلود
آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصیآیین نامه 03/07/2016152/45 KBدانلود
آیین نامه اجرایی ماده الف بند 62 برنامه چهارم توسعهآیین نامه 03/07/2016226/33 KBدانلود
آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناکآیین نامه 03/07/201677/16 KBدانلود
آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند ب ماده 25 برنامه چهارم توسعهآیین نامه 03/07/201698/87 KBدانلود
آیین نامه اجرایی ماده 66 برنامه چهارم توسعهآیین نامه03/07/201682/11 KBدانلود
الحاقیه A8، لیست A 26/07/2017111/29 KBدانلود
بند الف ماده 193 26/07/201758/69 KBدانلود
پروتکل مربوط به کنفرانس بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 26/07/2017115/03 KBدانلود
چارچوب تنظيم گزارش كمک به تجهيز و سازماندهی پسماندهای استان های ساحلی 26/07/2017138/39 KBدانلود
اولین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 26/07/2017146/62 KBدانلود
الگوی تشکیلات سازمان های مدیریت پسماند شهرداری های کشور 26/07/2017212/83 KBدانلود
الگوی تشکیلات سازمان های مدیریت پسماند شهرداری های کشور 04/07/2016212/83 KBدانلود
اولین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران 04/07/2016146/62 KBدانلود