12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

عناوین پایان نامه های مورد نیاز

فهرست عناوین پیشنهادی پایان نامه های مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند برای سال 1395
عناوین پایان نامه های پیشنهادی مورد نیاز سازمان مدیریت پسماند برای حمایت دانشجویی در مرکز مطالعات برای سال 1395 

ردیف

عنوان پیشنهادی

1

هزینه های اقتصادی و محیط زیستی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در شهر تهران

2

بررسی مشخصه های کمی و کیفی پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر تهران

3

مدل سازی سناریوهای آتی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی بر اساس روندها

4

رصد و کمی سازی آلاینده های آب، هوا و خاک در دو مجتمع اصلی پردازش و دفع پسماندهای تهران: مجتمع آبعلی و مجتمع آرادکوه

5

رصد و کمی سازی آلاینده های آب، هوا و خاک در ایستگاه های انتقال میانی شهر تهران

6

طراحی زیست محیطی محصولات در ایران، با تاکید بر اقتصادهای بسته

7

بررسی امتداد پسماندهای خشک ارزشمند در تهران /ارزیابی چرخه حیات پسماندهای خشک ارزشمند در تهران

8

مستندسازی وضعیت مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی

9

مستندسازی ابعاد اجتماعی، بهداشتی و مدیریتی عوامل غیررسمی جمع آوری کننده پسماندهای خشک

10

باستان شناسی مراکز دفن تهران جهت شناسایی مشخصات شرایط مدفن های تهران و مدت تجزیه پسماندها

11

ارزیابی چرخه حیات پلاستیک های سنتی و پلاستیک ها جایگزین برای استخراج هزینه های اقتصادی و محیط زیستی برای انتخاب بهترین گزینه

12

نقصان های قانون مدیریت پسماندها (1383) از منظر خبرگان

13

مستندسازی کمی و کیفی آشغال های خیابانی در شهر تهران

14

تخمیر با استفاده از روش مدلینگ

15

ارائه راهكار مناسب جهت بهینه سازی دستورالعمل هوادهی و فرآیند تخمیر پسماندها

16

ارائه راهكار مناسب جهت استفادهاز ريجكت ها ي پردازش جهت توليد انرژي

17

مدلسازی تولید و استحصال گاز متان

18

رفتارنگاري مراكز دفن

19

امحاء و بي خطر سازي شيرابه با تاكيد بر روشهاي ارزان قيمت با راندمان بالا

20

ارائه راهكار مناسب جهت كاهش زمان تخمیر زير سرندي در سايت تخمير

21

حذف بو از مراحل مختلف پردازش پسماند

22

ارتفاء راندمان جداسازي خطوط پردازش

23

ارزيابي اثرات اجراي پوشش گياهي بر روي مراكز دفن ( فيتوكپينگ) بر كاهش اثرات سوء زيست محيطي

24

شناسايي گونه هاي مقاوم به كم آبي و متناسب با شرايط مراكز دفن

25

توليد سوخت زيستي با استفاده از پسماند شهری

26

ارائه مدل ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند پردازش پسماند شهری

27

بررسی روش تولید و مصرفRDFجهت امحاء و تولید انرژی از پسماند شهری

28

ارائه راهکارهای مناسب با هدف تولید و کاهش گرد و غبار حاصل از واحدهای پالایش

29

مدیریت ریسک جهت سرمایه گذاری در فرآیند پردازش پسماند

30

ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت پسماندهای ویژه( بیمارستانی و صنعتی)

31

استفاده از روشهاي بيولوژيك در پالايش شيرابه و خاكهاي آلوده با تاكيد بر روش گياه پالايي

32

آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب تخریب انواع ساختمانها و تفکیک پسماندهای ساختمانی از مبداء

33

ارائه شیوه های نوین در جمع آوری و انتقال پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران

34

ارائه شیوه های نوین در مدیریت مراکز پردازش و دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی

35

بررسی و تحلیل جامع (فنی، اقتصادی و زیست محیطی) بازیافت نخاله های ساختمانی شهر تهران

36

ارائه روش های تفکیک پسماندهای ساختمانی و عمرانی در مبدا تولید

37

استفاده از نانو مواد در تصفيه شيرابه

38

بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های عمرانی و ساختمانی در شهر تهران بر اساس روش چرخه حیات

39

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان سازمان

40

بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین از خاک های اطراف محل دفن کهریزک

41

بررسی مطالعاتی انواع پلاستیک های سنتی و جایگزین بر اساس روش مطالعه چرخه عمر

42

بررسی نقش ابزار کمک آموزشی در آموزش پیش از دبستان در رفتارهای مشارکت اجتماعی شهروندان

43

بررسی نقش نهادهای مردمی و انجمن ها، در جذب مشارکت مدیریت شهری و گسترش حقوق شهروندی

44

بررسی نقصان های قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 بر اساس روش نظر سنجی از خبرگان

45

برنامه ریزی آموزشی کاهش شیرابه پسماندهای تر در مبدا تولید

46

تبیین نیازهای آموزشی و آثار آموزش ضمن خدمت بر عملکرد و کارائی کارکنان سازمان

47

تدوین فرآیندهای کاری سازمان

48

کربنیزاسیون پسماند شهری به روش هیدروترمال و بررسی و بهینه¬سازی ارزش حرارتی ماده تولیدی

49

مطالعه تطبیقی روش های مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی

50

مطالعه نقش موثر مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست و ساختار شهری در یک منطقه از شهر تهران

51

مقایسه مشارکت اجتماعی در ایران با سایر کشورهای آسیایی و راهکارهای تقویت توسعه حقوق محیط زیست در شهر

52

بررسی وضعیت زمین شناسی و خاک مناطق شهر تهران و ارایه راهکارهای اجرایی در حفاظت از اکو سیستم خاک تهران

53

آسیب شناسی زیست محیطی مصالح در حال استفاده در ساخت و سازهای شهر تهران و ارایه راهکارهای کاهش تولید پسماندهای ساختمانی

54

تعیین گونه بندی مصالح موجود در پسماندهای ساختمانی شهر تهران و آنالیز فیزیکی پسماندها

55

آسیب شناسی روش های موجود در تخریب ساختمان ها و ارایه روش های نوین در تخریب