12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

تلفن های سازمان

تاریخچه سازمان مدیریت پسماند
تلفن های سازمان

ساختمان مرکزی (صالح آباد)

نام واحد

تلفن

نمابر

تلفنخانه
مخابرات مرکزی
8- 55530130
55530200

دفتر مدیریت

 

55530120

55530121

 

حراست

55530170

55530171

 

روابط عمومی

55530191


55530199

اداره بازرسی

55530147-8

 

گزینش

55530149

 

معاونت مالی و اداری

55530150-2

55530152

واحد امور مالی

 

واحد درآمد

55530154-5

55530167

 

امور اداری و رفاهی

دبیرخانه

 

55530156-7

55301575

55530159

معاونت فرهنگی اجتماعی

55003076

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

55530166

55530163

55530162

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

55560145-6

55530124

 

جمع داری اموال

55530198

 

بسیج

55021800

55008262

 

فنی و مهندسی

55530168

 

معاونت امورمناطق

55021900

55008936

55005249

اداره حقوقی

55530128-9

55530169

بيسيم سازمان

555008261

55000783

موتورپول

55530206

 

نگهبانی

55008916

 

اداره تدارکات

55530153

55530189

اداره درآمد

55530142

55530142

اداره خدمات

55530158

 

مجتمع دفع و پردازش آرادکوه

نام واحد

تلفن

نمابر

تلفنخانه

56540642

56540743

معاون

56540643

56540640

مدیرکارخانه

56540645

 

تدارکات

56540646

 

بیسیم

56540740

 

کارشناس

56541442

 

مدیر

56540744

 

اجرایی

56540745

 

بازرسی

56540747

 

انفورماتیک 

56543341

 

حراست مجتمع

56543342

 

راهبری خطوط پردازش

56542527

 

واحد بازرسی مجتمع

56542528

 

واحد آزمایشگاه مجتمع

56542529


 

ساختمان معاونت خدمات شهری و امور خودرویی

(ساختمان شوش)

نام واحد

تلفن

نمابر

تلفنخانه

55062034-8

55091244

ستاد پاكيزگی (جنوب)

55339222

55339221

 

 

مرکز پسماندهای عمرانی و ساختمانی (آبعلی)

نام واحد

تلفن

نمابر

مدیر

 

مدیریت آبعلی

 

55530173-4

 

77000465

77000466

77000467

 

-


             

مرکز آموزش تخصصی و نمایشگاه دائمی

(ساختمان خ.پیامبر) 

نام واحد

تلفن

نمابر

تلفنخانه

44090115-8

44095261

 

 

 

ساختمان مرکزی (صالح آباد)

نام واحد

تلفن

نمابر

تلفنخانه 8- 55530130 55530139

دفترمدیریت

55530120

5530124

55530200

حراست

55530170

55530171

 

روابط عمومی

55530191

55530190

55530199

اداره بازرسی

55530147

 

گزینش

55530149

 

معاونت مالی و اداری

55530150-2

 

امور مالی

55530154-5

 

امور اداری-دبیرخانه

55530156

55301575

55530159

معاونت فرهنگی اجتماعی

55003076

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

55530166

55530163

55530162

فناوری اطلاعات و ارتباطات

55560145-6

 

جمع داری اموال

55530198

 

بسیج

55021800

 

فنی و مهندسی

55530168

 

معاونت امورمناطق

55021900

55005249

اداره حقوقی

55530128-9

55530169

بيسيم سازمان

555008261

55000783

موتورپول

55530206

 

نگهبانی

55008916

 

اداره تدارکات

55530153

55530189

اداره درآمد

55530142

55530142

اداره خدمات

55530158