07/16/2019 - سه شنبه 25 تير 1398

نظرسنجی

نظر سنجی
کدام یک از بخش‌های زیر در زندگی شما، بیشتر شبیه الگوهای اسلامی- ایرانی است؟تا چه اندازه با سبک زندگی ائمه آشنایید؟بنظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر در بخشهای فرهنگی مدیریت شهری تا چه حد می تواند در اشاعه سبک زندگی ایرانی اسلامی موفق باشد.به نظر شما طراحی و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی بیش از همه وظیفه کیست؟
آیا می‌دانید چرا باید از سبک غیر از سبک زندگی اسلامی- ایرانی پرهیز کرد؟در مجموع سبک زندگی خود را چقدر مطابق با الگوهای اسلامی- ایرانی می‌دانید؟کدام یک از بخش‌های زیر در زندگی شما بیشتر شبیه الگوهای غیر اسلامی- ایرانی است؟آیا به نظر شما اسلام سبکی برای زندگی ارائه داده است؟تاثیر تبلیغات تلویزیونی در اشاعه مصرف گرایی، کاهش پسماند، پاگیزگی و حفظ محیط زیست ایرانیان چقدر است ؟پس از مطالعه بخش زندگی سبز در پرتال، به چه میزان تصمیم گرفته اید تا زندگی سبز داشته باشید و سبک زندگی اسلامی ایرانی را سرلوحه زندگی خود قرار دهید؟کدامیک از عوامل زیر را در مصرف گرایی و اسراف بیشتر موثر می دانید.
آیا امروزه بکارگیری آموزه‌های دینی در ترویج آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند می تواند موثر باشد.ثبت نتايج  نمايش نتايج

زندگی سبز، سبک زندگی اسلامی ایرانی