07/19/2018 - پنجشنبه 28 تير 1397

زندگی سبز، سبک زندگی اسلامی ایرانی

زندگی سبز، سبک زندگی اسلامی ایرانی
 سبک زندگی ایرانی

 

من یک ایرانی ام!

یک ایرانی مسلمان!

همچون نیاکانم دوستدار طبیعتم

سفارشات دینم را می دانم

 

من، اهمیت تفکیک و بازیافت را می دانم،

می دانم بازیافت به من محیط زیستی پاک می دهد.

می دانم کاغذ و پلاستیک و شیشه و فلز زباله نیستند.

می دانم که کاغذ بیشتر یعنی درخت کمتر...

می دانم که زمین سبز، آسمان آبی یعنی زندگی سالم

یعنی زندگی اسلامی ایرانی

 

من یک ایرانی مسلمانم

دینم مرا به قناعت و صرفه جویی سفارش کرده است.

خرید و مصرف به اندازه را می دانم.

می دانم پسماند کمتر یعنی محیط زیست سالم تر

 

دینم، مرا به امر به معروف و نهی از منکر سفارش کرده است.

من به هم وطنانی که نسبت به پاکیزگی محیط، نسبت به تفکیک و بازیافت بی تفاوتند،

با لبخند تذکر می دهم.

 

دینم، نظافت را از ایمان من می داند.

من رنجش گل ها و گیاهان، من گریه زمین را حس می کنم...

فرق طبیعت را با زباله دان می دانم.

می دانم که زمین امانت خداست، محل زباله های من نیست.

طبیعت را میراث پدران و سهم فرزندانم می دانم.

 

اسلام مرا به مهربانی با حیوانات دعوت کرده است.

پسماندهای غذایی در روزهای سرد زمستان می تواند جان او را نجات دهد...

 

زکات می تواند نشر فرهنگ نظافت باشد، تفکیک پسماند باشد،

من می توانم نذر کنم روزی یک زباله از روی زمین بردارم.

یا که نذر آن کنم که تاحد ممکن از کیسه پلاستیکی استفاده نکنم...

 

نمی توانم به تنهایی محیط زیستم را نجات دهم.

اما می توانم بعنوان یک مسلمان ایرانی

در قالب امربه معروف و نهی از منکر، در قالب ساده زیستی، پاکیزگی، انفاق، نذر فرهنگی...

قدم های مهمی برای کاهش پسماند، برای بازیافت، برای تفکیک پسماند،

 برای داشتن محیط زیست سالم و زمین پاک بردارم و

زمین را پاک به آیندگان تحویل دهم.

___________________________

زندگی سبز دریچه ایست به سوی  ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی

در راستای  فرهنگ سازی کاهش پسماند، تفکیک و بازیافت

با نگاه دینی 


اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما

زندگی سبز، سبک زندگی اسلامی ایرانی