12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

خبرنامه آموزشی HSE

مقالات زیر در قالب فایل PDF است  برای مشاهده آنها نیاز به نصب Acrobat Reader دارید.
خبرنامه HSE

* هفته نامه شماره 36: عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

* هفته نامه شماره 35: آنفولانزا

* هفته نامه شماره 34: دیابت

* هفته نامه شماره 32ﻋﻮاﻣﻞ زیان آور ﻓﻴﺰیکی- اﺳﺘﺮس ﺳﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎیی ﻫﺎی

* هفته نامه شماره 31: آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار3

* هفته نامه شماره 30 آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار2

* هفته نامه شماره 29آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار1

* هفته نامه شماره 28آشنایی با وضعیت های نامناسب بدن حین انجام کار

* هفته نامه شماره 27:  پیشگیری از کمردردهای ناشی از جابجایی بار

* هفته نامه شماره 26:  ارگونومی در محیط کار و زندگی

* هفته نامه شماره 25 رعایت الزامات ارگونومی کار با رایانه

* هفته نامه شماره 24:  ایمنی خانه و خانواده، وسایل برقی

* هفته نامه شماره 23:  ایمنی خانه و خانواده، اجاق گاز

* هفته نامه شماره 22: ایمنی گاز خانگی و مخاطرات آن

* هفته نامه شماره 21: نکات مهم ایمنی خانه و خانواده

* هفته نامه شماره 20: آموزش و فرهنگ سازی (ا یجاد سیستم آموزشی، مشارکتی، انضباطی و بازرسی)

* هفته نامه شماره 19: حفظ و نگهداری / استاندارد سازی

* هفته نامه شماره 18:  نقش نظافت در ایجاد یک محیط آراسته

* هفته نامه شماره 17: جلوگیری از اتلاف زمان از طریق نظم و ترتیب، طلایی ترین کلید افزایش راندمان

* هفته نامه شماره 16:ساماندهی/ تفكيک / پاكسازی محيط كار

* هفته نامه شماره 15: نظام آراستگی محیط کار

* هفته نامه شماره 14:راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 13بولتن اجرا و بازبینی ( استقرار و پايش)

* هفته نامه شماره 12: راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 11: ارزیابی و مدیریت ریسک

* هفته نامه شماره 10:راهنمای استقرار سیستم

* هفته نامه شماره 9: خط مشی و اهداف استراتژيک

* هفته نامه شماره 8: تعهد و رهبری HSE-MS

* هفته نامه شماره 7:  نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

* هفته نامه شماره 6: آشنایی با چرخه دیمینگ، به عنوان پایه اساسی استقرار سیستم های مدیریتی 2

* هفته نامه شماره 5: مدیریت تعادل بین کار و زندگی

* هفته نامه شماره 4: رانندگی تدافعی را جدی بگیریم

* هفته نامه شماره 3:  معاینات شغلی را جدی بگیریم

* هفته نامه شماره 2:  آشنایی با مبحث آموزش در برنامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند

* هفته نامه شماره 1: آشنایی با برنامه اجرایی ماده 5 قانون مدیریت پسماند