05/23/2018 - چهارشنبه 2 خرداد 1397

آگهی های فراخوان

آگهی های فراخوان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

Set Display Template and Settings
آوريل18 Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 18/04/2018 12:00:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و هم...
Read More..

ژانويه09 Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 09/01/2018 12:00:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست وهمچ...
Read More..

ژانويه06 Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 06/01/2018 11:44:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست و هم...
Read More..

سپتامبر19 Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 19/09/2017 12:00:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای سیاست های پاکیزه سازی و حفظ محیط زیست نس...
Read More..

اوت14 Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 14/08/2017 01:20:00 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد در راستای توسعه ظرفیت های استحصال انرژی از پسماندهای...
Read More..

يك خطا رخ داد. يك خطا رخ داد.