10/23/2018 - سه شنبه 1 آبان 1397

آگهی های مزایده

آگهی های مزایده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

Set Display Template and Settings
اُكتبر16آگهی مزایده 5-2-97(خطوط پردازش S10 و خطوط پالایش P6-P7)
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 16/10/2018 12:55:00 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S10 با ظ...
Read More..


سپتامبر26آگهی مزایده 4-2-97 (خطوط پردازش M1-M2 و خطوط پالایشP11-P10)
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 26/09/2018 02:51:00 ب.ظ

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند M1-M2 با...
Read More..


ژوئيه08 آگهي تجدید مزايده3-2-97(خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13)
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 08/07/2018 12:56:00 ب.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد راهبري و بهره برداري از خطوط پردازش پسماندS4-S5 با ...
Read More..


مه06 آگهي مزايده 2-2-97 (خطوط پردازش S4-S5 و خطوط پالایش P12-P13 )
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 06/05/2018 02:37:00 ب.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در نظر دارد راهبري و بهره برداري از خطوط پردازش پسماند S4-S5 با...
Read More..


مارس25آگهی مزایده 15-2-96 در خصوص راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند S9
Created by مدیر پرتال سازمان مدیریت پسماند on 25/03/2018 09:29:00 ق.ظ

سازمان مديريت پسماند شهرداری تهران در نظر دارد راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S9  با ظ...
Read More..


يك خطا رخ داد. يك خطا رخ داد.