11/11/2019 - دوشنبه 20 آبان 1398

نظرسنجی در خصوص تفکیک پسماند از مبدا

نظر سنجی سازمان مدیریت پسمان
نظر سنجی در خصوص تفکیک پسماند از مبدا
آیا پسماند خود را تفکیک می کنید؟


از چه طریقی با تفکیک پسماند آشنا شدید
انگیزه شما از تفکیک چیست


برای ذخیره سازی (نگهداری موقت) پسماند از چه ابزاری استفاده می کنید؟در صورت ذخیره سازی پسماند خشک در کیسه آبی، ظرف مدت چند روز کیسه پر می شود؟


در صورت ذخیره سازی پسماند خشک در کیسه آبی، ظرف مدت چند روز کیسه پر می شود؟


پسماند خشک خود را چگونه تحویل می دهید

کدامیک از روش های تحویل پسماند خشک را ترجیح می دهید
بهترین ساعت مراجعه خودروهای جمع آوری پسماند خشک به درب منازل چه ساعتی است؟
بهترین ساعت مراجعه شما به غرفه های بازیافت چه ساعتی است؟

آیا مسافت غرفه بازیافت نسبت به منزل شما مناسب است؟


آیا از وضعیت جمع آوری پسماندهای خشک در طرح تفکیک پسماند در منطقه خود رضایت دارید؟


در قبال تحویل پسماند چه انتظاری دارید؟
جهت افزایش مشارکت های عمومی سایر شهروندان چه پیشنهادی دارید؟
کدامیک از راهکارهای قانونی ذیل را به منظور اجرای طرح تفکیک از مبداء موثرتر می دانید؟


ثبت نتايج  نمايش نتايج