12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

استانداردها

دانلود فایل های متنی استانداردهای ملی با موضوع پسماند و بازیافت
 عنوان سنددسته بندیاندازه فایل تاریخ انتشارکلیک
استاندارد 18881- 2(1)_ جاروب های خیابانی- قسمت 2: الزامات عملکردی و روش های آزمون جاروب های خیابانی 1/46 MBدانلود16/07/2016663
استاندارد18881- 1(1)_ جاروب های خیابانی_ قسمت 1: طبقه بندی و اصطلاحات جاروب های خیابانی 395/96 KBدانلود16/07/2016577
استاندارد 840-6_ مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت 6: الزامات ایمنی و بهداشت مخازن متحرک 122/06 KBدانلود16/07/2016746
استاندارد 840-5_ مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت 5: الزامات کارایی و روش های آزمون مخازن متحرک 467/46 KBدانلود16/07/2016661
استاندارد 840-4_ مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت 4: مخازن دارای 4 چرخ با در پوش (های) تخت و ظرفیت تا 1700 لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی مخازن متحرک 387/14 KBدانلود16/07/2016741
استاندارد 840-3_ مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت 3: مخازن دارای 4 چرخ با در پوش(های) محدب و ظرفیت تا 1300 لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقیمخازن متحرک 0/00 KBدانلود16/07/2016862
استاندارد 840-2_ مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت 2: مخازن دارای 4 چرخ با در پوش(های) تخت و ظرفیت تا 1300 لیتر، برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی مخازن متحرک 240/42 KBدانلود16/07/2016783
استاندارد 840-1_مخازن متحرک پسماند و بازیافت- قسمت1: مخازن دارای 2 چرخ باظرفیت تا 400 لیتر برای تجهیزات بالابر شانه ای_ ابعاد و طراحی مخازن متحرک 240/42 KBدانلود16/07/2016783
استاندارد کارخانجات و کارگاه های صنعتی ( از جمله نیرو گاه های زباله سوز)زباله سوز750/42 KBدانلود14/06/2016783
استاندارد 17181- پلاستیک ها برچسب گذاری اقلام نهايی حاوي - پلاستیک ها و پلیمرها)به شکل پوشش ها يا افزودنی ها( همراه با کاغذ و ديگر زيرآيندها، طراحی شدپسماند خشک 285/43 KBدانلود24/04/2016667
استاندارد 2057 اصلاحیه 2- ويژگی های و روش های آزمون كيسه پلاستيكی زباله اصلاحيه شماره 2پسماند خشک 61/20 KBدانلود24/04/2016614
استاندارد 2057 اصلاحیه 1- ويژگی ها و روش های آزمون كيسه پلاستيكی زباله اصلاحيه شماره 1پسماند خشک152/32 KBدانلود24/04/2016608
استاندارد 17184- پسماندها تعيين تجزيه هوازی و تجزيه بی -هوازی زيستی مواد پلاستيكی، تحت شرايط زيست راكتور تسريع كننده محل دفن زباله – روش آزمونپردازش701/87 KBدانلود24/04/2016627
استاندارد 18881- 2- جاروب های خیابانی – قسمت2: الزامات عملکردی روش های آزمونجمع آوری 1/57 MBدانلود23/04/2016557
استاندارد 18881- 1- جاروب های خیابانی – قسمت1: طبقه بندی و اصطلاحاتجمع آوری460/17 KBدانلود23/04/2016489
استاندارد 17830-پلاستیک ها - پلاستیک های بازيافتی –قابلیت رديابی و ارزيابی انطباق و درصد موادبازيافتی در محصولپردازش 1/20 MBدانلود23/04/2016603
استاندارد 17828- بسته بندی- ارزيابی مقدماتی فروپاشی مواد –بسته بندی تحت شرايط مشابه کمپوست سازی در مقیاس آزمايشگاهیکمپوست 1/14 MBدانلود23/04/2016603
استاندارد 17827- پلاستیک ها- پلاستیک های بازیافتی- پلی استیرن- ویژگی هاپسماند خشک1/14 MBدانلود23/04/2016713
استاندارد 17826- پلاستیک های بازیافتی - فنون جداسازی و شناسایی آلاینده ها - آیین کارپسماند خشک348/25 KBدانلود23/04/2016637
استاندارد 17825- پلاستیک ها - جداسازی و شست و شوی پلاستیک های بازیافتی پیش از انجام آزمون-آیین کارپسماند خشک248/52 KBدانلود23/04/2016527
استاندارد 14417- بسته بندی – کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی اکسا زیست تخریب پذیر – ویژگی های روش های آزمونپسماند خشک 216/10 KBدانلود23/04/2016529
استاندارد 17190- بسته بندی آزمون های ارزيابی تجزيه مواد - بسته بندی تحت شرايط معين کمپوست سازیکمپوست 422/77 KBدانلود23/04/2016469
استاندارد 171989- بسته بندی ارزيابی زيست تخريب پذيری - هوازی نهايی و تجزيه مواد بسته بندی تحت شرايط كنترل شده فرايند كمپوست سازی - روش تجزيه دی اكسيد کمپوست 1/27 MBدانلود23/04/2016526
استاندارد 17180- پلاستيک ها تعيين زيست تخريب پذيری - هوازی مواد پلاستيكی نشان دارشده باکربن 14 در محيط آبی يا کمپوست - روش آزمونکمپوست 1/44 MBدانلود23/04/2016535
استاندارد 16597- كمپوست پرورش قارچ خوراكی دكمه ای – ويژگی ها و روش های آزمونپردازش200/12 KBدانلود23/04/20161721
استاندارد 14389- 1- تعیین حد تجزیه پذیری بیولوژیکی هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست –روش بر مبنای تجزیه دی اکسید کربن آزاد شده – قسمت پردازش 261/36 KBدانلود23/04/2016461
استاندارد 13724- کرم پوسال (ورمی کمپوست) – ویژگی های فیزیکی و شیمیاییپردازش133/00 KBدانلود23/04/2016531
استاندارد 13321- 3- کمپوست – ویژگی های میکروبی و روش های آزمون – قسمت 3: ویژگی ها و روش های آزمون کلی فرم های مدفوعیپردازش476/64 KBدانلود23/04/2016462
استاندارد 13321- 2- کمپوست – ویژگی های میکروبی و روش های آزمون – قسمت 2: ویژگی ها و روش های آزمون سالمونلاپردازش600/76 KBدانلود23/04/2016510
استاندارد- 13321- 1- کمپوست – ویژگی های میکروبی و روش های آزمون – قسمت 1: ویژگی های عمومیپردازش124/75 KBدانلود23/04/2016484
استاندارد 13320- کمپوست – نمونه برداری و روش های آزمون فیزیکی و شیمیاییپردازش210/03 KBدانلود23/04/2016537
استاندارد 17187- زهكشی محل های دفن زباله طراحی– ساخت و بهرهبرداریدفن زباله855/70 KBدانلود23/04/2016734
استاندارد 16135- 5- خودروهای جمع آوری زباله – الزامات عمومی و الزامات ایمنی – قسمت 5: وسایل بالابر برای خودروهای جمع آوری زبالهجمع آوری2/38 MBدانلود23/04/2016580
استاندارد 16135- 4- خودروهای جمع آوری زباله به همراه وسایل بالابر مرتبط – قسمت 4: آیین نامه آزمون نوفه خودروهای جمع آوری زبالهجمع آوری231/76 KBدانلود23/04/2016496
استاندارد 16135-3- خودروهای جمع آوری زباله – الزامات عمومی و الزامات ایمنی – قسمت 1: خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از جلوجمع آوری635/53 KBدانلود23/04/2016480
استاندارد 16135- 2- خودروهای جمع آوری زباله – الزامات عمومی و الزامات ایمنی – قسمت 2: خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از بغلجمع آوری577/56 KBدانلود23/04/2016488
استاندارد 16135- 1- خودروهای جمع آوری زباله – الزامات عمومی و الزامات ایمنی – قسمت 1: خودروهای جمع آوری زباله بارگیری از عقبجمع آوری655/02 KBدانلود23/04/2016549
استاندارد 13223- خودرو –کاربری زباله پرس – ساخت و نصب – آیین کارجمع آوری646/64 KBدانلود23/04/2016528
استاندارد 11982- 11- ماشین های خاک برداری – ایمنی – قسمت یازدهم :الزامات ایمنی برای کامپکتورهای زباله و خاکساختمانی و عمرانی279/17 KBدانلود23/04/2016501
استاندارد 17346- شیشه تعیین دمای ذوب شیشه های پسماند - تثبیت شده و شبه پسماندهای شیشه ای – روش های آزمونساختمانی و عمرانی1/29 MBدانلود23/04/2016543
استاندارد 17248- سوخت مشتق از پسماند - تعیین گونه های مختلف کلرپردازش1/18 MBدانلود23/04/2016526
استاندارد 17247- سوخت مشتق از پسماند - تعیین گوگرد کل در نمونه تجزيه ایپردازش 1/06 MBدانلود23/04/2016560
استاندارد 17207- بتن مسلح شده با الیاف روش تعیین مقاومت - پسماند متوسطساختمانی و عمرانی1/22 MBدانلود23/04/2016580
استاندارد 17185- پسماندها مواد مايع پاشیدنی ،کف ها و مواد - طبیعی )بومی (مورد استفاده به عنوان پوشش جايگزين روزانه ،در محل های دفن پسماندهای جامد شهریپردازش311/54 KBدانلود23/04/2016459
استاندارد 17183- پسماندها پسماندهای جامد متراكم نشده – نمونه برداری از مخزن های حمل آيین كارپردازش1/12 MBدانلود19/04/2016554
استاندارد 17181- پلاستیک ها برچسب گذاری اقلام نهايی حاوی - پلاستیک ها و پلیمرها)به شکل پوشش ها يا افزودنی ها( همراه با کاغذ و ديگر زيرآيندها، طراحی شدپردازش285/43 KBدانلود19/04/2016667
استاندارد 16772- غربالگریاكسيدكننده ها در پسماند روش آزمونپردازش79/09 KBدانلود19/04/2016448
استاندارد 13085- راهنمای نمونه برداری از پسماندو خاک برای ترکیبات آلی فرارپردازش321/63 KBدانلود19/04/2016521
استاندارد 13170 - اصلاحیه- سنگدانه های بازيافتی مورد مصرف در ملات و بتن – الزامات - اصلاحيه شماره 1 ساختمانی و عمرانی190/01 KBدانلود19/04/2016506
استاندارد 17469- خودرو قابلیت بازيافت و بازگردانی -الزاماتبازیافت463/41 KBدانلود19/04/2016541
استاندارد 17184- پسماندها تعيين تجزيه هوازی و تجزيه بی - هوازی زيستي مواد پلاستيكی، تحت شرايط زيست راكتور تسريع كننده محل دفن زباله –روش آزمونپردازش701/87 KBدانلود19/04/2016627
استاندارد 2-17105- پلاستیک ها بطری های پلی اتیلن ترفتالات ( PET ) دور ريز پس از مصرف بازيافتی – قسمت 2: آماده سازی آزمونه و تعیین خواصبازیافت1/17 MBدانلود19/04/2016572
استاندارد 1-17105- پلاستیک ها بطری های پلی اتیلن ترفتالات ( PET ) دور ريز پس از مصرف بازيافتی – قسمت 1: سامانه شناسه گذاری و مبنايی برای ويژگی هابازیافت396/47 KBدانلود19/04/2016513
استاندارد 16565- راهبری ايستگاه های بازيافت شهری- آيين كاربازیافت208/13 KBدانلود19/04/2016587
استاندارد 16202- پلاستيک ها – بازيابی و بازيافت پسماند – آئين كاربازیافت211/50 KBدانلود19/04/2016500
استاندارد 13651- قیر و مواد قیری –طبقه بندی مواد بازیافتی امولیسیونی- آیین کاربازیافت143/96 KBدانلود19/04/2016502
استاندارد 13651- قیر و مواد قیری –طبقه بندی مواد بازیافتی امولیسیونی- آیین کاربازیافت143/96 KBدانلود19/04/2016502
استاندارد 13132- دریا – کشتی ها و فنآوری دریایی – سیستم- های مدیریت بازیافت کشتیبازیافت122/22 KBدانلود19/04/2016422
استاندارد 13127- دریا – کشتی ها و فنآوری دریایی – سیستم- های مدیریت بازیافت کشتیبازیافت918/17 KBدانلود19/04/2016507
استاندارد 8676- پلاستیک و فرآورده های پلاستیکی – مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاریپردازش431/23 KBدانلود19/04/2016660
استاندارد 6221- نشانه گذاری باطری های و سلول های ثانویه با نماد بین المللی بازیافت مطابق با نماد 1135 مندرج در استاندارد ملی ایران 4957پردازش150/12 KBدانلود19/04/2016474
استاندارد 16026- بازیافت آسفالت گرم- آیین کار ساختمانی و عمرانی1/49 MBدانلود19/04/20161909
استاندارد 12193- پلاستيک های قابل تبديل به كمپوست ويژگی هاپردازش189/74 KBدانلود19/04/2016475
استاندارد 11052- پسماندهای جامد – هضم با اسید نیتریکپردازش361/57 KBدانلود19/04/2016532
استاندارد 9792- بسته بندی – بسته بندی برای حمل و نقل كالاهای خطرناک –پلاستيک های بازيافت شدهپسماندهای خطرناک 306/97 KBدانلود19/04/2016598
استاندارد 9134-5- مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی قسمت پنجم : شناسایی و تفکیک پسماندهای خطرناک ترکیبی- راهنماپسماندهای خطرناک 344/06 KBدانلود19/04/2016541
استاندارد 9134-3- مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، قسمت سوم: پسماند های شیمیایی-راهنماپسماندهای خطرناک 274/24 KBدانلود19/04/2016890
استاندارد 9134-2- مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، قسمت دوم: پسماندهای عفونی-راهنماپسماندهای خطرناک 444/71 KBدانلود19/04/20161648
استاندارد 9134-1- مدیریت پسماند در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، قسمت اول: مدیریت برنامه ریزی-راهنما 539/89 KBدانلود19/04/2016627
استاندارد 2057-a2- ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله پسماند خشک61/20 KBدانلود19/04/2016614
استاندارد 2057-a- ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله پسماند خشک152/32 KBدانلود19/04/2016608
استاندارد 13170-a- سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات و بتن-الزامات ساختمانی و عمرانی62/82 KBدانلود19/04/2016452
استاندارد 8502- ظروف یکبارمصرف برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی- ویژگی ها روش های آزمون پسماندهای خطرناک360/50 KBدانلود19/04/2016527
استاندارد 7559- خودروهای جاده ای، بازیافت و بازگشت پذیری پردازش0/00 KBدانلود19/04/2016862
استاندارد 3366-آیین کار گاری های حمل زباله جمع آوری317/71 KBدانلود19/04/2016525
آیین کار سطل های زباله در فضای باز عمومی جمع آوری317/50 KBدانلود19/04/2016516
استاندارد 17688- متیلن کلريد بازيافت شده ويژگی هاپردازش197/31 KBدانلود30/09/2014777
استاندارد 17207- بتن مسلح شده با الیاف روش تعیین مقاومت - پسماند متوسطساختمانی و عمرانی1/22 MBدانلود30/09/2014804
استاندارد 17180- پلاستيک ها تعيين زيست تخريب پذيری - هوازی مواد پلاستيكی نشان دارشده باکربن 14 در محيط آبی يا کمپوست - روش آزمونپردازش1/44 MBدانلود30/09/2014749
استاندارد 16571- الوار چوب پنبه ای، چوب پنبه بکر، تمیز، تکه ها و پسماندهای چوب پنبه –نمونه برداری برای اندازه گیری میزان رطوبتساختمانی و عمرانی102/51 KBدانلود30/09/2014699
استاندارد 16202- پلاستيک ها – بازيابی و بازيافت پسماند – آئين كارپردازش211/50 KBدانلود30/09/2014834
استاندارد 14972- شيشه يا شيشه سراميك هاي پسماند- اندازه گيري دوام به روش هيدراتاسيون بخار- روش آزمونساختمانی و عمرانی1/17 MBدانلود30/09/2014791
استاندارد 13044- الوار چوب پنبه ای، چوب پنبه بکر، باقی مانده ها ، پسماندها و ضایعات چوب پنبه – اندازه گیری میزان رطوبتساختمانی و عمرانی100/38 KBدانلود29/09/2014741
استاندارد -4-6985 : سیستم های گرمایشی و پمپ های گرما، بهره برداری، حفظ و نگه داری، تعمیر و بازیافتپردازش519/05 KBدانلود29/09/2014758
استاندارد 4724- نشان گذاری میزان الیاف بازیافتی در کاغذ و مقواپردازش233/80 KBدانلود29/09/2014755
استاندارد 1562- وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی 104 : الزامات ویژه وسایل بازیافت و/یا - قسمت 2 بازیابی مادۀ مبرد در تجهیزات تهویه مطبوع و تبریدپردازش694/76 KBدانلود29/09/2014789
استاندارد 1145- نساجی- تعیین روانی الیاف پنبه و الیاف سلولزی بازیافتی در محلول کوپر آمونیم- روش آزمونپردازش1/04 MBدانلود29/09/2014781
استاندارد 16772 - غربالگری اكسيدكننده ها در پسماند روش آزمونپردازش79/09 KBدانلود20/08/2014721