07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

مدیران مستقل سازمان

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معرفی مدیران مستقل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران


مدیر حراست

محمد مهدی عزیزی
 • متولد: 1363
 • تحصیلات: لیسانس فناوری اطلاعات
 • تلفن: 55530170
 • نمابر: 55530171

مدیر بازرسی

رضا صفی خانی
 • متولد: 1356
 • تحصیلات:  فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 
 • تلفن: 55530147
 • نمابر: 55530148
 

مدیر روابط عمومی 

شهرام فیروزی
 • متولد: 1345
 • تحصیلات: لیسانس روابط عمومی
 • تلفن: 55530191- 55530192
 • نمابر: 55530199

مدیر دفتر مدیر عامل

محمود حسینی
 • متولد: 1349
 • تحصیلات: لیسانس کشاورزی
 • تلفن: 55530120- 55530121
 • نمابر: 55530122

مدیر فنی

علی احمری
 • متولد: 1350
 • تحصیلات: لیسانس عمران
 • تلفن: 55530168
 • نمابر: 55530130

مدیر حقوقی

 اصغر آزادی
 • متولد: 1347
 • تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی
 • تلفن: 55530129
 • نمابر: 
 

سرپرست پایگاه بسیج

ابراهیم کریمی 
 • متولد: 1364
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55521800- 55008262
 • نمابر: 55521800