02/23/2017 - پنجشنبه 5 اسفند 1395

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق

پرسش های متداول از سازمان مدیریت پسمان
معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق
علیرضا شریفی فرد

علیرضا شریفی فرد 

متولد 1347

تحصیلات

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی 

اطلاعات تماس

 • تلفن: 
 • نمابر: 

سوابق مدیریتی

 • سرپرست معاونت هماهنگی و ارزیابی امور مناطق  95
 • مدیر تدوین دستورالعمل های سازمان مدیریت پسماند 93 
 • مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 88
 • مدیر دفتر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 86
 • مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان بازیافت و تبدیل مواد 86 

مدیریت های زیر مجموعه

مدیر رتبه بندی پیمانکاران

احمد بنوان
 • متولد: 1341
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55091245
 • نمابر: 55005249

مدیر نظارت و ارزیابی مکانیزه

 • متولد: 
 • تحصیلات: 
 • تلفن: 5505347
 • نمابر: 55005249

مدیر تفکیک از مبداء

سید امیرهادی رعدی
 • متولد: 1344
 • تحصیلات: لیسانس
 • تلفن: 55309597 داخلی 233-244
 • نمابر: 55005249

مدیر تدوین دستورالعمل ها

علیرضا شریفی فرد
 • متولد: 1347
 • تحصیلات: فوق لیسانس
 • تلفن: 55008936 
 • نمابر: 55005249