12/13/2019 - جمعه 22 آذر 1398

 

 


کتابها و مقالات آموزشی تخصصی پسماند
پروژه های سازمان
آمار پسماند شهر تهران
 راهنمای مراجعین

 

آموزش جامع کاهش پسماند، تفکیک و بازیافت از طریق خلق آثار هنری از دورریزها 

آموزش جامع کاهش پسماند و تفکیک به نوگلان شهر با زبان کودکانه

آموزش و توانمند سازی بانوان شهر به منظور اصلاح الگوی مصرف  و کمک به اقتصاد خانواده  

آموزش راهها کاهش پسماند در مکان ها و موقعیت های مختلف

آمار و اطلاعات

آمار و اطلاعات پروژه های پسماند شهر تهران و معرفی پروژه های آماری

بانک ایده

ایده های خود را برای تفکیک زباله و پسماند ثبت کنید.

مستندات و قوانین

قوانین، مستندات و دانلود و استاداردهای سازمان مدیریت پسماند

نظر سنجی

برای برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر، نیازمند نظرات شما هستیم.