|  04/18/2014 - جمعه 29 فروردين 1393

You are here: شما اینجا هستید: آموزش و پژوهش > مجله های مدیریت پسماند
کمينه
اوست خدایی كه شما را از زمین آفرید و شما را مامور آبادانی كرد (هود آیه61)   ***    بازیافت، منجی زمین سبز   ***    كود كمپوست، بهترین راه بازیافت زباله تر    ***     پاكی و طراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم   ***     توسعه پایدار در گروه حفظ منابع ماندگار است    ***    آیا كودكان ما آسمان آبی و جنگلهای سبز را خواهند دید؟      ***     برای جلوگیری از دفن بی رویه زایدات، آنرا از ابتدا تفكیك كنیم     ***     شهروند عزیز: كاغذ زباله نیست آن را با دیگر زایدات دور نریزیم     ***     فقط یك زمین داریم آنرا با زباله آلوده نكنیم.    ***     به اندازه نیاز خرید كردن یعنی جلوگیری از تولید بی رویه زباله      ***       بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده        ***       بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی         ***        بازیافت مواد= جلوگیری از هدر رفتن انرژی      ***      دور انداختن هر قوطی آلومینیومی به معنی دور ریختن نصف حجم همان قوطی مواد نفتی است.      ***      با تفكیك و بازیافت مواد آلی در احیای زمینهای كشاورزی كشور سهیم باشیم.       *** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو زباله های خطرناك هستند.      ***      با تحویل زباله های خشك به ماموران شهرداری، از استفاده غیرقانونی توسط افراد سودجو جلوگیری كنیم      ***     حركت در جهت خودكفایی ملی با مشاركت در طرح جامع بازیافت و تفكیك زباله در مبداء        ***     بهتر نیست بجای استفاده از مواد یكبار مصرف از مواد بادوام و قابل تعمیر استفاده كنیم       ***     شهروند عزیز، اصول اولیه و الفبای پاكیزگی شهری، كاهش زباله و جداسازی آن است.      ***     از زباله  گل می روید اگر آن را بازیافت كرده تبدیل به كود كمپوست كنیم.      ***     با تفكیك و جداسازی پلاستیكها و استفاده بهینه از آن، در حفظ محیط زیست كوشا باشیم    ***  
مجله های مدیریت پسماند
 TitleCategorySize Clicks
Waste Wise: EXTENDED PRODUCT RESPONSIBILITY 485.78 KBDownload0
Waste Wise update:Takes a Second Look at Waste Reduction 371.82 KBDownload0
Waste Wise update: THE MEASURE OF SUCCESS—CALCULATING WASTE REDUCTION 1.64 MBDownload0
Waste Wise update: STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR RESOURCE EFFICIENCY 1.07 MBDownload0
Waste Wise update: RESOURCE MANAGEMENT: STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR RESOURCE EFFICIENCY 1.07 MBDownload0
Waste Wise update: Remanufactured Products: Good as New 548.45 KBDownload0
Waste Wise update: RECOVERING ORGANIC WASTES—GIVING BACK TO MOTHER NATURE 1.13 MBDownload0
Waste Wise update: MOVING TOWARD SUSTAINABILITY 1.37 MBDownload0
Waste Wise update: MEASURING WASTE REDUCTION 817.10 KBDownload0
Waste Wise update: Going Paperless With Technology 426.64 KBDownload0
Waste Wise update: GLOBAL WARMING... IS A WASTE! 943.19 KBDownload0
Waste Wise update: ENVIRONMENTALLY PREFERABLE PURCHASING 1.87 MBDownload0
Waste Wise update: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 1.06 MBDownload0
Waste Wise update: ELECTRONICS REUSE AND RECYCLING 1.42 MBDownload0
Waste Wise update: Closing the Loop 1.52 MBDownload0
Waste Wise update: Building Supplier PARTNERSHIPS 565.91 KBDownload0
Waste Wise update: BUILDING FOR THE FUTURE 2.15 MBDownload0
Waste Management World: Sep. 2006 8.22 MBDownload1600
Waste Management World: sep 2009 6.97 MBDownload710
Waste Management World: Nov. 2010 16.76 MBDownload477
Waste Management World: Nov. 2006 8.08 MBDownload1345
Waste Management World: Nov 2009 9.86 MBDownload736
Waste Management World: May 2010 9.09 MBDownload1243
Waste Management World: May 2008 5.33 MBDownload1050
Waste Management World: Mar.2012 21.41 MBDownload625
Waste Management World: Mar. 2008 8.54 MBDownload1347
Waste Management World: Mar 2010 8.94 MBDownload1282
Waste Management World: Jul. 2010 14.29 MBDownload15780
Waste Management World: Jul 2008 14.85 MBDownload7108
Waste Management World: Jan. 2012 11.39 MBDownload804
Waste Management World: Jan. 2008 6.24 MBDownload1001
Waste Management World: Jan. 2007 9.32 MBDownload1392
Waste Management World: Jan 2010 6.90 MBDownload771
Waste Management World: Sep. 2010 7.04 MBDownload767
Our Planet (UNEP): Volume 15 No 1 1.08 MBDownload466
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 3 1.64 MBDownload391
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 2 1.81 MBDownload406
Our Planet (UNEP) Volume 16 No 1 1.71 MBDownload407
Our Planet (UNEP) Volume 15 No 3 1.31 MBDownload385
Our Planet (UNEP) Volume 15 No 2 1.22 MBDownload396
Our Planet (UNEP) Volume 14 No 3 1.06 MBDownload387
Our Planet (UNEP) Volume 14 No 1 3.69 MBDownload411
Our Planet (UNEP) Sep. 2008 3.78 MBDownload396
Our Planet (UNEP) Sep 2007 3.36 MBDownload419
Our Planet (UNEP) Feb. 2020 3.81 MBDownload430
Our Planet (UNEP) Feb. 2009 3.11 MBDownload411
Our Planet (UNEP) Feb. 2008 2.53 MBDownload383
Our Planet (UNEP) Dec. 2011 3.32 MBDownload434
Our Planet (UNEP) Dec. 2008 2.86 MBDownload383
Our Planet (UNEP) Dec. 2007 3.04 MBDownload494
Our Planet (UNEP) Apr. 2011 3.61 MBDownload535
Waste Wise update: DONATION PPROOGRRAMS TURNING TRASH INTO TREASURE 1.11 MBDownload0
Waste Wise update: A Fresh Look at Packaging 89.37 KBDownload0
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا